14 tháng 12, 2007

disable the F5 and Refresh button using Javascript

if (document.all){
document.onkeydown = function (){
var key_f5 = 116; // 116 = F5

if (key_f11==event.keyCode){
alert("F5 pressed");
return false;
}
}
}
function document.onKeyPress()
{
if(event.keyCode=116)return false;
}
-->đọc tiếp...

Get URL Parameters Using Javascript

Get URL Parameters Using Javascript
function getURLParam(strParamName){
var strReturn = "";
var strHref = window.location.href;
if ( strHref.indexOf("?") > -1 ){
var strQueryString = strHref.substr(strHref.indexOf("?")).toLowerCase();
var aQueryString = strQueryString.split("&");
for ( var iParam = 0; iParam < aQueryString.length; iParam++ ){
if (
aQueryString[iParam].indexOf(strParamName.toLowerCase() + "=") > -1 ){
var aParam = aQueryString[iParam].split("=");
strReturn = aParam[1];
break;
}
}
}
return unescape(strReturn);
}
function getURLParam(name){
name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "no";
else
return results[1];
}
-->đọc tiếp...

This is one that I use. It has no warning pop-up window. It simply prevents them from right clicking on a page.

This is one that I use. It has no warning pop-up window. It simply prevents them from right clicking on a page.
Code:
//Disable right click script
//no alert

var message="";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}

document.oncontextmenu=new Function("return false")
This doesn't stop anyone who knows enough, but it will frustrate the newbies!
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home