4 tháng 2, 2008

Cắt bỏ khoản trắng trong javascript

function checkForm(){
var rs = false;
document.mainform.editor.value = editor.getHTML();
if(document.getElementById('servicename')!=null){
var str = document.getElementById('servicename').value;
str = trim(str);
if((str=="")||((str == null))){
alert('Please! input to service name!');
return false;
} else document.getElementById('servicename').value = str;
}
}
function trim(str) {
if(!str || typeof str != 'string')
return null;
return str.replace(/^[\s]+/,'').replace(/[\s]+$/,'').replace(/[\s]{2,}/,' ');
}
String.prototype.trim = function() {
if(!this || typeof this != 'string')
return null;
return this.replace(/^[\s]+/,'').replace(/[\s]+$/,'').replace(/[\s]{2,}/,' ');
}
_form id="mainform">
_textarea id="editor">empty textarea>
form>
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home