31 tháng 7, 2009

Link học flash

Tính băng thông:
ở đây nè
http://infolab.stanford.edu/stream/code/
http://infolab.stanford.edu/stream/code/#download
http://en.pudn.com/downloads163/ebook/detail740529_en.html
http://www.communitymx.com/content/article.cfm?page=5&cid=4E1D8
-->đọc tiếp...

simple flash example

http://www.kennybellew.com/tutorial/
http://www.justskins.com/forums/live-stream-24730.html
http://www.vnfx.com/vb/forumdisplay.php?s=69e88d4fefb4d4dd0fba5a0053be3ca3&f=28
for example:

var client_nc:NetConnection;
var out_ns:NetStream;
var in_ns:NetStream;

emisor_cam = Camera.get();
emisor_video.attachVideo(_root.emisor_cam);

function doConnect() {
client_nc = new NetConnection();
client_nc.onStatus = function(info) {
trace("Level: " + info.level + " Code: " + info.code);
}
client_nc.connect("rtmp://loca lhost/videochat/" + _level0.sid);
}

function publishMe() {
out_ns = new NetStream(_root.client_nc);
out_ns.attachVideo(_root.emiso r_video);
out_ns.publish(_level0.eid);
}

function playMe() {
in_ns = new NetStream(_root.client_nc);
receptor_video.attachVideo(in_ ns);
in_ns.play(_level0.rid);
}
// Connect to the server
doConnect();

// Publish the live stream
publishMe();

// Play back the stream from the server
playMe();
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home