28 tháng 3, 2014

Chỉnh sửa file config - "main.php" trong yii

Muốn thiết lập hoặc thay đổi
set default controller in config folder
        'defaultController' => 'site',

set default action & layout for controller
    public $layout='main';
    public $defaultAction = 'index';

lưu ý:
Layout for the Module If you want to set the layout for the module, you should care about the number of slashes.
//layouts/layout 

loads the "protected/views/layouts" if you want to loads the "protected/modules/module/views/layouts"
/layouts/layout
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home