21 tháng 5, 2009

Any function in JavaScript can be used to create custom object classes

Any function in JavaScript can be used to create custom object classes

function myobject() {
this.containedValue = 0;
this.othercontainedValue = 0;
this.anothercontainedValue = 0;
}
var mything = new myobject();


And there you go, mything is now an instance of class myobject. It will have the following properties, all
of which will be 0:  • mything.containedValue

  • mything.othercontainedValue

  • mything.anothercontainedValuetutorials/javascript/objects
-->đọc tiếp...

The Navigator Object

The Navigator Object

<>script type="text/javascript">
var browser=navigator.appName;
var b_version=navigator.appVersion;
var version=parseFloat(b_version);
document.write("Browser name: "+ browser);
document.write("
");
document.write("Browser version: "+ version);
<>/script>
<>script type="text/javascript">
function detectBrowser()
{
var browser=navigator.appName;
var b_version=navigator.appVersion;
var version=parseFloat(b_version);
if ((browser=="Netscape"||browser=="Microsoft Internet Explorer")
&& (version>=4))
{
alert("Your browser is good enough!");
}
else
{
alert("It's time to upgrade your browser!");
}
}
<>/script>-->đọc tiếp...

thằng cô đơn

Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau : "không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với may`" . Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả? Đợi kiếp sau đi kưng " . Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ==> Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa ra phết
-->đọc tiếp...

Flash Player detection

Substituting an image for a Flash Player movie on the fly
The following code will work on all browsers that understand either JavaScript or ActiveX. If the browser supports the MIME Type application/futuresplash, the script writes out an EMBED tag; otherwise, it writes an IMG tag. The OBJECT tag is invoked on any browser that supports ActiveX, regardless of which tag the JavaScript writes. The lines starting with "//" are comments, as are the lines enclosed in " " The browser ignores the former as "not part of the JavaScript to be executed," and the latter as "not part of the HTML to be displayed."


CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash/cabs/swflash.cab#version=3,0,0,11"

WIDTH="220" HEIGHT="110" NAME="sw" ID="sw">Make sure there are no line breaks in your EMBED or IMG tags, or the script will fail. If you'd like to use line breaks, put each line in a separate document.write() . Notice that the entire EMBED and IMG strings are enclosed in single quotes; this allows for double quotes to be inside the strings without breaking them. If you want to put an apostrophe in your string (as in ALT="Your browser doesn't support Flash Player" ), you'll need to escape it with a backslash so that it doesn't close the string prematurely ( ALT="Your browser doesn\'t support Flash Player" ).
-->đọc tiếp...

20 tháng 5, 2009

test popup

-->đọc tiếp...

Google Data APIs Samples

Google Data APIs Samples
http://code.google.com/apis/ajax/playground/#expand_mode
http://code.google.com/apis/gdata/samples.html#JSON

http://code.google.com/apis/base/samples/javascript/js_query_generator/
http://code.google.com/apis/gdata/samples/blogger_sample.html

alt
Requests results in an alternative format
Values: atom, rss, json, json-in-script
Default: atom
Example: ...&alt=rss
callback

Causes the specified JavaScript function name to be executed when the data from Google Base is loaded
Default: None
Notes: Only used when alt=json-in-script
Example: ...&alt=json-in-script&callback=yourProcessResultsFunc
orderby
Define the ranking order for sorting queries
Values: relevancy, modification_time, name(type):value, []
Default: relevancy
Notes: The Ranking Language reference explains what you can do with this language and defines the language syntax.
Example: ...&orderby=price(float USD)
crowdby
Limit repetitive results by placing a cap on similar items
Values: attribute, url, customerid, content, [expression]
Default: 1
Notes:
The syntax is a comma-separated list of crowding criteria and maxvalue pairs: (i.e. &crowdby=crowding:maxvalue,crowding:maxvalue,...). The totalResults for the feed will still reflect the number of results that would have been available had crowding not been imposed.
Crowding criteria, read more
Example:
* Show each item's color a max of 2 times: ...&crowdby=color(text):2
* Show only 3 items originating from each url: ...&crowdby=url:3sortorder
Query results are returned in increasing or decreasing order.
Values: ascending, descending
Default: descending
Notes: If sortorder is specified but orderby is not, the results will be sorted by relevancy in the specified order.
Example: ...&orderby=price(float USD)&sortorder=ascending
refine
Refines the query results
Values: true, false
Default: false
Notes:
The purpose of this mechanism is to restrict search results to items that reuse a certain number of attributes we consider to be essential for a given item type. This may improve the quality of certain search results, especially for queries that have many matching items.
On the other hand, setting refine=true might lead to items getting dropped that actually match the specified query. This is, in particular, bad for the customer-specific items feed, because it can give the impression that some attributes are missing, when in fact they simply do not meet the undocumented quality assumptions that this parameter introduces.
Because of this, refine=false by default. It should be enabled to improve quality of broad queries.
Example:
[item type: recipes][label:asian]
gets rewritten to:
[item type: recipes][cooking time][main ingredient][label:asian]

view more...
http://code.google.com/apis/base/samples/javascript/js_query_generator/
-->đọc tiếp...

19 tháng 5, 2009

Parameters in Blogspot feed

Parameters in Blogspot feed

http://growyourblog.blogspot.com/feeds/posts/default
get 20 entry

http://growyourblog.blogspot.com/feeds/posts/default?start-index=3
get 3 entry

http://growyourblog.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=10
get max 10 entry

http://growyourblog.blogspot.com/feeds/posts/default?published-max=2009-01-01
&max-results=5
more...
published-min, published-max, updated-min, updated-max

http://yourblogname.blogspot.com/feeds/posts/
default/-/Label%20Name
get items in label name

http://yourblogname.blogspot.com/feeds/posts/
default/-/Label%20Name1/Label%Name2
get items in two labels
like above for 3,4,5...code google
-->đọc tiếp...

18 tháng 5, 2009

test thumbnail

Siêu tăng tốc BlogSpot

Người gửi: Et

blogspotChào các bạn, Ẹt xưa nay chỉ quen Copy & Paste, ít khi tự viết bài. Hôm nay sẽ ngồi viết 1 bài kinh thiên động địa chơi :D. Mà Thư giãn 360 xưa nay toàn Xxx (dân tình đổ oan thế), hôm nay đăng tut Blogger chơi :D. 2 sự kiện khác thường đó đều nhân dịp đang stress, thầy bắt về tự đọc mấy chương, mai báo cáo, mà giờ không có sách :))

Vào đề như thế là đủ, giờ bắt đầu.

Như các tín đồ của BlogSpot đã biết, khi vào trang chủ thì nó show hết sạch n bài viết gần đây, trông rất xấu mà lại load rất lâu. Bác Anh Võ ở Việt webguide có nhiều Tut hack để làm đẹp blog, trông giống như Portal mà bây giờ rất nhiều người dùng. Đỉnh cao là tạo Summary post có hỗ trợ ảnh đại diện. Tuy nhiên hack đó chỉ làm gọn blog chứ không cải thiện tốc độ load trang, thậm chí là chậm hơn chút xíu.

Dựa trên hack đó thì Ẹt cải tiến 1 chút. Cụ thể thì anh em nào biết tí xíu code có thể thấy ngay phần thay đổi. Còn anh em không rõ khoản này có thể hiểu đơn giản là: trước đây nếu để 7 bài viết ở trang chủ thì sẽ load đủ cả 7 bài viết với tất cả ảnh trong đó, sau đó sử dụng ảnh đầu tiên và 1 đoạn summary để hiện lên. Còn cải tiến của Ẹt sẽ giúp chỉ load 1 ảnh đầu tiên của bài viết để show, như vậy có thể thấy giảm tải rất nhiều cho trang chủ.
-->đọc tiếp...

I found this nice syntax highlighter on google code.

1. Download SyntaxHighlighter here
2. Unzip and upload the following files to your webspace (googlepages is a great place)
1. SyntaxHighlighter.css
2. shCore.js'
3. shBrushCpp.js (or whatever code you wish to use on your blog)
3. Go to your Dashboard/Layout/Edit HTML
4. Add the following code right after the tag
< !-- end outer-wrapper -- >

< link href='YOUR_GOOGLE_PAGES/SyntaxHighlighter.css' rel='stylesheet'
type='text/css'/ >
< script language='javascript' src='YOUR_GOOGLE_PAGES/shCore.js'/ >
< script language='javascript' src='YOUR_GOOGLE_PAGES/shBrushCpp.js'/ >
< script language='javascript' >
dp.SyntaxHighlighter.BloggerMode();
dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');
< /script >


< pre name="code" class="Cpp" >
...insert code here...
< /pre >Phần đầy đủ

< pre name="code" class="Cpp" >
...insert code here...
< /pre >

-->đọc tiếp...

17 tháng 5, 2009

CSS Drop Shadow


< div class="dropshadow2">
< div class="innerbox">
< h4>Test 2< /h4>
< p>This has two wrapping div's.

one for the shadow, and one for the border.< /p>
< div>
< div>


.dropshadow2{
float:left; clear:left;
background: url(images/shadowAlpha.png) no-repeat bottom right !important;
background: url(images/shadow.gif) no-repeat bottom right;
margin: 10px 0 10px 10px !important;
margin: 10px 0 10px 5px;
width: 500px; padding: 0px;
}
.innerbox{
position:relative; bottom:6px;
right: 6px; border: 1px solid #999999;
padding:4px; margin: 0px 0px 0px 0px;
}
.innerbox{
/* IE5 hack */
\margin: 0px 0px -3px 0px;
ma\rgin: 0px 0px 0px 0px;
}
.innerbox p{
font-size:14px; margin: 3px;
}


Phần đầy đủ
-->đọc tiếp...

FIREFOX / IE Word-Wrap, Word-Break, TABLES FIX/* this will force a column to be no wider than 300px,
breaking words in the middle of a long word if necessary. */
.HardBreak{
width: 300px;
white-space: pre-wrap; /* css-3 */
white-space: -moz-pre-wrap; /* Mozilla, since 1999 */
white-space: -pre-wrap; /* Opera 4-6 */
white-space: -o-pre-wrap; /* Opera 7 */
word-wrap: break-word; /* Internet Explorer 5.5+ */
}

You could also replace the .HardBreak class designator above with
td
{

and the style would automatically apply to all TD elements. Remove the width attribute in that case, and set the width in the TD element itself.


Phần đầy đủ
-->đọc tiếp...

Code Converter


Code Converter Code Converter


Phần đầy đủ
-->đọc tiếp...

Display CSS codes and Scripts in unique Style - Blogger Post Styling hack


All of you might have noticed that in my blogger posts I use a custom CSS style to show CSS codes , Scripts and other important notes. After looking at this cool features one of my reader asked me how to do this. So I am Posting this " Post Styling Hack for blogger to display scripts and CSS codes in unique style " .


Step 2 : Add This CSS code above this line ]]>


.codeview {
margin : 15px 35px 15px 15px;
padding : 10px;
clear : both;
list-style-type : none;
background : #f9f9f9 url(http://i263.photobucket.com/albums/ii150/mohamedrias/cv-1.gif) no-repeat right bottom;
border-top : 1px solid #eeeeee;
border-right : 2px solid #cccccc;
border-bottom : 2px solid #cccccc;
border-left : 1px solid #eeeeee;
}
.codeview li {
font-size : 13px;
line-height : 24px;
font-family : "Courier New", "MS Sans Serif", sans-serif, serif;
color : #333333;
font-weight : normal;
margin : 0;
padding : 0;
}


See Screenshot Below for Instructions:

Step 3 :
Whenever you create new posts just include the speical Script ( CSS code , Scripts , etc ) within this div section .

class="codeview">

Insert the Special code here


Xem the^m:
display-css-codes-and-scripts-in-unique.html

-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home