15 tháng 9, 2009

finished config ati 3200 on ubuntu 9.04 x64

# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
EndSection

Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1440x900" "1366x768" "1360x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1280x720" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
EndSubSection
EndSection

Section "Module"
Load "freetype"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "dri"
EndSection

Section "ServerLayout"
Identifier "Layout[all]"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
Option "Clone" "off"
Option "Xinerama" "off"
Option "AIGLX" "on"
EndSection

Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/truetype"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "fglrx"
EndSection

Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
Option "TexturedXrender" "on"
Option "TexturedVideo" "on"
Option "Textured2D" "on"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "on"
Option "UseFastTLS" "1"
Option "BackingStore" "on"
BusID "PCI:1:5:0"
EndSection

Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "off"
EndSection

Section "DRI"
Group "Video"
Mode 0666
EndSection

Section "Extensions"
Option "RENDER" "Enable"
Option "DAMAGE" "Enable"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
see more:
https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu
http://www.compiz.org/
https://help.ubuntu.com/community/CompositeManager/CompizFusion#For%20Ubuntu
http://do.davebsd.com/wiki/index.php?title=Installing_Do#9.04_.28Jaunty.29
http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=6794
-->đọc tiếp...

13 tháng 9, 2009

Đơn giản việc biên dịch nhân trên linux

vô đây download software này về.
Download it from here
cài đặt bình thường.
chạy lệnh:
sudo kernelcheck
hoặc vào system tools chạy ứng dụng kernelcheck
rồi thì theo hướng dẫn làm tới thôi.
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home