24 tháng 8, 2013

Step By Step Setup YiiBoilerPlate

copy from http://myprogrammingtut.blogspot.com/2013/04/step-by-step-setup-yiiboilerplate.html Yii Boilerplate Installation Guides: 1. Download YiiBoilerplate from https://github.com/clevertech/YiiBoilerplate 2. Map admin.domainname.com (or similar) to backend > www Map domainname.com (or similar) to frontend > www (if required) 3. Create database for app Create database for test with suffix _test (if required) 4. Add db details to common > config > params-local.php 5. Remove comments from db connections in console > config > main.php Remove comments from db connections and gii in backend > config > main.php Remove comments from db connections in frontend > config > main.php (if required) 6. Run the following command ./runpostdeploy local non-migrate ./yiic migrate Yii Boilerplate Get Start: ** Please chmod 777 for the following file and folder - yiic and runpostdeploy - backend/views - backend/controllers - backend/models 1. Run the following command to create table in mysql ./yiic migrate create create_tablename 2. Goto folder console/migration/ and find the file to add in table stucture 3. Run the following command after edit migration file ./yiic migrate 4. Goto backend/config/main.php to uncomment Gii section and save the file 5. You can browse Gii with the following path and start work with your MVC http://xxx.dev/backend/www/gii/default/index To Enable Gii 1. Goto backend/config/main.php 2. uncomment Gii 3. Add the following code in Gii section, else you will get error 403 'ipFilters' => array('127.0.0.1', $_SERVER['REMOTE_ADDR']), To Browse Gii 1. Goto http://yourdomain.com/backend/www/gii/model/ ********************* HAPPY CODING!! ******************
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home