14 tháng 5, 2008

Login Script extention in Using in Active Directory Environments

FileName: Logon.vbs
Option Explicit
Dim strComputer, strDrive, strPath, strUser, strPassword, strLabel
Dim objNetwork, objShell
Dim CheckDrive, AlreadyConnected, intDrive, boolPersistent

'Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
Set CheckDrive = objNetwork.EnumNetworkDrives()

strComputer = objNetwork.ComputerName
strDrive = "X:"
strUser = objNetwork.UserName
strPath = "\\server\E$\Report\" & strUser
strPassword = ""
boolPersistent = false
strLabel = strUser & " On Server"

' This section deals with a For ... Next loop
' See how it compares the enumerated drive letters
' with strDriveLetter
On Error Resume Next
AlreadyConnected = False
For intDrive = 0 To CheckDrive.Count - 1 Step 2
If CheckDrive.Item(intDrive) = strDrive Then AlreadyConnected =True
Next

If AlreadyConnected = True Then
objNetwork.RemoveNetworkDrive strDrive
End If
objNetwork.MapNetworkDrive strDrive, strPath, boolPersistent
objShell.NameSpace(strDrive).Self.Name = strLabel
Wscript.Echo "Hi! " & strUser & " Map Disk OK(^_^). You have a private Disk On Server."
WScript.Quit
-->đọc tiếp...

13 tháng 5, 2008

Login Script in Using in Active Directory Environments

Tested by me
filename:logon.vbs
strComputer = "."
strDrive = "X:"
strLabel = "Disk On Server"
strPath = "\\server\E$\Report"
strUser = ""
strPassword = ""
boolPersistent = True
strNewName = "Disk On Server"

set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
objNetwork.MapNetworkDrive strDrive, strPath, boolPersistent
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
objShell.NameSpace(strDrive).Self.Name = strNewName
Wscript.Echo "Login OK"
WScript.Quit

extention:
check exist disk?
Yes: no create
No: new create
after changing volume disk
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home