4 tháng 9, 2009

Change Bootscreen on Ubuntu

Description:
The following is needed in your GRUBs menu.lst file, you may need to adjust it depending on your configuration and where you put the downloaded file
------------------------------
#path to the image
splashimage=(hd0,0)/grub/splashimages/ubuntu-grub.xpm.gz
#the following is used to change the screen colours when splashimage is used
# Set text color to RRGGBB
foreground FFDE93

# Set shadows and selected highlight to RRGGBB
#this is NOT the screen background but the text shadow
background FE5C00
download
-->đọc tiếp...

1 tháng 9, 2009

Linux Kernel installation

Xem thông tin kernel trên máy:
http://ubuntu-tutorials.com/2007/01/27/how-to-find-your-ubuntu-or-kernel-version/
Download kernel tại đây:
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/daily/current/
http://git.kernel.org/?o=age
Xem cách compler:
http://www.howtoforge.com/kernel_compilation_ubuntu
http://kythuatmaytinh.wordpress.com/2007/07/06/compile-kernel-tren-ubuntu/
http://pdfdatabase.com/download_file_i.php?file=9858512&desc=kernel+ubuntu+.pdf
http://balihb.wik.is/Custom_kernel
http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/user-manual.html#repositories-and-branches
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home