5 tháng 12, 2008

Cisco IOS Scripting with Tcl

Detail here:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t2/feature/guide/gt_tcl.html

SUMMARY STEPS

1. enable

2. configure terminal

3. scripting tcl encdir location-url

4. scripting tcl init init-url

5. exit

6. tclsh

7. Enter the required Tcl command language syntax.

8. ios_config "cmd" "cmd-option"

9. exec "exec-cmd"

10. exit

Example:

Router1# tclsh
Router1(tcl)#
Router1(tcl)#foreach address {
+>(tcl)#172.16.1.1
+>(tcl)#172.16.3.1
+>(tcl)#} {
+>(tcl)#ping $address }

-->đọc tiếp...

2 tháng 12, 2008

adding-hostspcs-to-gns3-vpcs

http://www.subnettingmadeeasy.blogspot.com/2008/06/adding-hostspcs-to-gns3-vpcs.html
http://www.freecode.com.cn/doku.php?id=wiki:vpcs
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
http://64.233.189.102/translate_c?hl=en&u=http://bbs.chinaitlab.com/thread-297712-1-1.html&usg=ALkJrhjPvVeqX8xCqygX1D2xMpZ6E-G8cw
http://lab177.vn2k.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=18
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home