24 tháng 2, 2012

How to configure and build the code live55 on Windows using VS2008-VS2010

Open the ‘win32config’ file and change the TOOLS32=... variable to your VS2008-vs2010 install directory. For me, it’s TOOLS32=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC
In ‘win32config’, modify the LINK_OPTS_0=... line from msvcirt.lib to msvcrt.lib. This fixes the link error:
LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'msvcirt.lib'
Open the Visual Studio command prompt.
From the ‘live’ source directory, run genWindowsMakefiles
Now you’re ready to build. Simply run the following commands:
cd liveMedia
nmake /B -f liveMedia.mak
cd ..\groupsock
nmake /B -f groupsock.mak
cd ..\UsageEnvironment
nmake /B -f UsageEnvironment.mak
cd ..\BasicUsageEnvironment
nmake /B -f BasicUsageEnvironment.mak
cd ..\testProgs
nmake /B -f testProgs.mak
cd ..\mediaServer
nmake /B -f mediaServer.mak
That’s it. You should be good to go.
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home