24 tháng 2, 2012

How to configure and build the code live55 on Windows using VS2008-VS2010

Open the ‘win32config’ file and change the TOOLS32=... variable to your VS2008-vs2010 install directory. For me, it’s TOOLS32=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC
In ‘win32config’, modify the LINK_OPTS_0=... line from msvcirt.lib to msvcrt.lib. This fixes the link error:
LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'msvcirt.lib'
Open the Visual Studio command prompt.
From the ‘live’ source directory, run genWindowsMakefiles
Now you’re ready to build. Simply run the following commands:
cd liveMedia
nmake /B -f liveMedia.mak
cd ..\groupsock
nmake /B -f groupsock.mak
cd ..\UsageEnvironment
nmake /B -f UsageEnvironment.mak
cd ..\BasicUsageEnvironment
nmake /B -f BasicUsageEnvironment.mak
cd ..\testProgs
nmake /B -f testProgs.mak
cd ..\mediaServer
nmake /B -f mediaServer.mak
That’s it. You should be good to go.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home