16 tháng 5, 2009

How to control the number of posts in label pages


Blogger defaults to 20 posts per page in label pages
Here's what you need to do to increase the number of posts. Download your template, save a backup copy and use your editor to replace all occurances of
data:label.url
with
data:label.url + "?max-results=100"


Update: If you are using label clouds and you want to set max-results, replace this line in Phydeaux3's code
a.href = lcBlogURL+'/search/label/'+encodeURIComponent(t);
with this.
a.href = lcBlogURL+'/search/label/'+encodeURIComponent(t) +'?max-results=100';
-->đọc tiếp...

15 tháng 5, 2009

Example For Using the XML DOM

Here’s an example that creates a link to google:

1. var node = createElements({
2. tag: "a",
3. attributes: {
4. href: "http://www.google.com"
5. },
6. style {
7. textDecoration: "none"
8. },
9. children: [ "Click Here!" ]
10. });
11. document.body.appendChild(node);

And here’s a more complex example that really shows off the nesting power of this javascript function:

1. var node = createElements({
2. tag: "div",
3. attributes: {
4. id: "google_link"
5. },
6. children: [
7. {
8. tag: "a",
9. attributes: {
10. href: "http://www.google.com"
11. },
12. style: {
13. textDecoration: "none",
14. fontWeight: "bold"
15. },
16. children: [
17. {
18. tag: "img",
19. attributes: {
20. src: "logo.gif",
21. alt: "Google!",
22. title: "Google!",
23. border: "0"
24. },
25. style: {
26. width: "200px",
27. height: "200px"
28. }
29. },
30. {
31. tag: "br"
32. },
33. "Click here to go to Google!"
34. ]
35.
36. }
37. ]
38. });
39. document.body.appendChild(node);

The above example creates the following code:

1. < id="google_link">
2. < style="text-decoration: none; font-weight: bold;" href="http://www.google.com">
3. < img style="width: 200px; height: 200px;"
title="Google!" alt="Google!"
src="http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif" border="0">
4. <>
5. Click here to go to Google!
6. < /a>
7. < /div>

Xem chi tiết:
Ở đây
-->đọc tiếp...

Một bài học bổ ích

-->đọc tiếp...

Câu truyện về ngọn núi

-->đọc tiếp...

14 tháng 5, 2009

My Google AJAX Feed API

My key is:

ABQIAAAAV VQRhxn1aJr HGKigJvWo0h
SwYtcUS2i 219R1OJeLt erUR0B0DBQ3
YoHVAqQT1 zXg4wSxe8H g1upDBw


Sign up here:
http://code.google.com/apis/ajaxfeeds/signup.html
-->đọc tiếp...

12 tháng 5, 2009

Detect Between IE and Firefox

http://www.idratherbewriting.com/2007/07/17/matching-browser-display-between-ie-and-firefox/
-->đọc tiếp...

10 tháng 5, 2009

CSS basic box model


http://www.w3.org/TR/css3-box/
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home