3 tháng 10, 2013

Học biểu thức chính qui trong php

My Code:
Pattern    Usage
>foo    The string "foo"
^foo    "foo" at the start of a string
foo$    "foo" at the end of a string
^foo$    "foo" when it is alone on a string
[abc]    a, b, or c
[a-z]    Any lowercase letter
[^A-Z]    Any character that is not a uppercase letter
(gif|jpg)    Matches either "gif" or "jpeg"
[a-z]+    One or more lowercase letters
[0-9\.\-    ] Аny number, dot, or minus sign
^[a-zA-Z0-9_]{1,}$     Any word of at least one letter, number or _
([wx])([yz])    wy, wz, xy, or xz
[^A-Za-z0-9]    Any symbol (not a number or a letter)
([A-Z]{3}|[0-9]{4})    Matches three letters or four numbers
Special Sequences

  \w - Any “word” character (a-z 0-9 _)
  \W - Any non “word” character
  \s - Whitespace (space, tab CRLF)
  \S - Any non whitepsace character
  \d - Digits (0-9)
  \D - Any non digit character
  . - (Period) – Any character except newline

Meta Characters

  ^ - Start of subject (or line in multiline mode)
  $ - End of subject (or line in multiline mode)
  [ - Start character class definition
  ] - End character class definition
  | - Alternates, eg (a|b) matches a or b
  ( - Start subpattern
  ) - End subpattern
  \ - Escape character

Quantifiers

  n* - Zero or more of n
  n+ - One or more of n
  n? - Zero or one occurrences of n
  {n} - n occurrences exactly
  {n,} - At least n occurrences
  {n,m} - Between n and m occurrences (inclusive)

Pattern Modifiers

  i - Case Insensitive
  m - Multiline mode - ^ and $ match start and end of lines
  s - Dotall - . class includes newline
  x - Extended– comments and whitespace
  e - preg_replace only – enables evaluation of replacement as PHP code
  S - Extra analysis of pattern
  U - Pattern is ungreedy
  u - Pattern is treated as UTF-8

Point based assertions

  \b - Word boundary
  \B - Not a word boundary
  \A - Start of subject
  \Z - End of subject or newline at end
  \z - End of subject
  \G - First matching position in subject

Assertions

  (?=) - Positive look ahead assertion foo(?=bar) matches foo when followed by bar
  (?!) - Negative look ahead assertion foo(?!bar) matches foo when not followed by bar
  (?<=) - Positive look behind assertion (?<=foo)bar matches bar when preceded by foo
  (?<!) - Negative look behind assertion (?) - Once-only subpatterns (?>\d+)bar Performance enhancing when bar not present
  (?(x)) - Conditional subpatterns
  (?(3)foo|fu)bar - Matches foo if 3rd subpattern has matched, fu if not
  (?#) - Comment (?# Pattern does x y or z)

-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home