3 tháng 1, 2014

Using Javascript in CSS

HTC with IE
body {
 behavior:url(script.htc);
}
script.htc

  


XBL with Firefox
body {
 -moz-binding: url(script.xml#mycode);
}
script.xml:
 
  
   alert("XBL script executed.");
  
 I think what you may be thinking of is expressions or "dynamic properties", which are only supported by IE and let you set a property to the result of a javascript expression. Example:
width:expression(document.body.clientWidth > 800? "800px": "auto" );
detail here: http://stackoverflow.com/questions/476276/using-javascript-in-css
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home