4 tháng 9, 2008

Check If a URL is Valid or Not

function is_valid_url ( $url )
$url = @parse_url($url);
if ( ! $url) {
return false;
}
$url = array_map('trim', $url);
$url['port'] = (!isset($url['port'])) ? 80 : (int)$url['port'];
$path = (isset($url['path'])) ? $url['path'] : '';
if ($path == ''){
$path = '/';
}
$path .= ( isset ( $url['query'] ) ) ? "?$url[query]" : '';
if ( isset ( $url['host'] ) AND $url['host'] != gethostbyname ( $url['host'] ) ){
if ( PHP_VERSION >= 5 ){
$headers = get_headers("$url[scheme]://$url[host]:$url[port]$path");
}else{
$fp = fsockopen($url['host'], $url['port'], $errno, $errstr, 30);
if ( ! $fp ){
return false;
}
fputs($fp, "HEAD $path HTTP/1.1\r\nHost: $url[host]\r\n\r\n");
$headers = fread ( $fp, 128 );
fclose ( $fp );
}
$headers = ( is_array ( $headers ) ) ? implode ( "\n", $headers ) : $headers;
return ( bool ) preg_match ( '#^HTTP/.*\s+[(200|301|302)]+\s#i', $headers );
}
return false;
-->đọc tiếp...

3 tháng 9, 2008

loading other message for other div in xajax

require_once("xajax_core/xajax.inc.php");
$xajax = new xajax();
// SEE file list below!
$xajax-&gtsetFlag("debug", false);
function callScript($oRequest)
{
$response = new xajaxResponse();
$value = "this is a string duoc tra ve";
for($i=0;$i<1000;$i++){
for($j=0;$j<10000;$j++){}
}
$response-&gtassign($oRequest, "innerHTML", nl2br(print_r($value."0 - ".$i." - ".$j." - ".$oRequest, true)));
return $response;
}

$xajax-&gtregisterFunction("callScript");
$xajax-&gtprocessRequest();
?>
"http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
&lthtml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
&lthead>
&lttitle&gtxajax Tests
$xajax_files = array();
$xajax_files[] = array("xajax_js/xajax_core.js", "xajax");
// $xajax_files[] = array("xajax_js/xajax_debug.js", "xajax.debug");
$xajax-&gtprintJavascript("", $xajax_files)
?>
&ltscript type="text/javascript">&ltbody>
&ltdiv id="loading0" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading0, please wait a moment...

&ltdiv id="loading1" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading1, please wait a moment...

&ltdiv id="loading2" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading2, please wait a moment...

&ltdiv id="loading3" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading3, please wait a moment...

&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 0" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display0'], callback: loadingPage, parameters:['display0']})" />


&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 1" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display1'], callback: loadingPage, parameters:['display1']})" />


&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 2" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display2'], callback: loadingPage, parameters:['display2']})" />


&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 3" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display3'], callback: loadingPage, parameters:['display3']})" />&ltdiv id="display0">

&ltdiv id="display1">

&ltdiv id="display2">

&ltdiv id="display3">


-->đọc tiếp...
0 Ý kiến ( Bình Luận ) Xem chi tiết facebook
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home