3 tháng 9, 2008

loading other message for other div in xajax

require_once("xajax_core/xajax.inc.php");
$xajax = new xajax();
// SEE file list below!
$xajax-&gtsetFlag("debug", false);
function callScript($oRequest)
{
$response = new xajaxResponse();
$value = "this is a string duoc tra ve";
for($i=0;$i<1000;$i++){
for($j=0;$j<10000;$j++){}
}
$response-&gtassign($oRequest, "innerHTML", nl2br(print_r($value."0 - ".$i." - ".$j." - ".$oRequest, true)));
return $response;
}

$xajax-&gtregisterFunction("callScript");
$xajax-&gtprocessRequest();
?>
"http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
&lthtml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
&lthead>
&lttitle&gtxajax Tests
$xajax_files = array();
$xajax_files[] = array("xajax_js/xajax_core.js", "xajax");
// $xajax_files[] = array("xajax_js/xajax_debug.js", "xajax.debug");
$xajax-&gtprintJavascript("", $xajax_files)
?>
&ltscript type="text/javascript">&ltbody>
&ltdiv id="loading0" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading0, please wait a moment...

&ltdiv id="loading1" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading1, please wait a moment...

&ltdiv id="loading2" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading2, please wait a moment...

&ltdiv id="loading3" style="display:none; color:#000033;"&gtGlobal Loading3, please wait a moment...

&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 0" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display0'], callback: loadingPage, parameters:['display0']})" />


&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 1" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display1'], callback: loadingPage, parameters:['display1']})" />


&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 2" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display2'], callback: loadingPage, parameters:['display2']})" />


&ltp>&ltinput type="button" value="Click Me 3" onclick="xajax.call('callScript', { parameters:['display3'], callback: loadingPage, parameters:['display3']})" />&ltdiv id="display0">

&ltdiv id="display1">

&ltdiv id="display2">

&ltdiv id="display3">


facebook

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home