28 tháng 1, 2008

Kiểm tra là 1 xâu là chỉ gồm chữ hoặc số in JAVASCRIPT

function isAlphabetNumber($st){
if (ereg('^[a-z|A-Z|0-9]+$', $st)){
return 1;
}else{
return 0;
}
}
-->đọc tiếp...

way to check wether the session is started including ip logging

way to check wether the session is started including ip logging

if( !isset( $_SESSION ) ) { session_start(); }
if( isset(
$_SESSION['REMOTE_ADDR'] ) && $_SESSION['REMOTE_ADDR'] != $_SERVER['REMOTE_ADDR'] )
{
session_regenerate_id(); $_SESSION['REMOTE_ADDR'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; }
if( !isset(
$_SESSION['REMOTE_ADDR'] ) ) { $_SESSION['REMOTE_ADDR'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; }
-->đọc tiếp...

ways of checking if a session is active

function session_started(){
if(isset(
$_SESSION)){ return true; }else{ return false; }
}

//Start the output buffer so we dont create any errors with headers
ob_start();

//Check to see if it has been started
if(session_started()){
echo
'The session has been started.';
}else{
echo
'The session has not been started.';
}

//Start the session
echo 'Starting Session...';
session_start();

//Check again
if(session_started()){
echo
'The session has been started.';
}else{
echo
'The session has not been started.';
}

//Flush the buffer to screen
ob_end_flush();

-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home