5 tháng 6, 2009install VMware Tools on Ubuntu Server 6.04

http://www.thoughtpolice.co.uk/vmware/howto/ubuntu-server-6.10-edgy-eft-vmware-tools-install.html
Install packages to build the kernel modules:
apt-get install autoconf automake binutils make cpp gcc linux-headers-$(uname -r)

Find out where the kernel headers are (you may need this later):
ls -d /usr/src/linux-headers-$(uname -r)*/include

From VMware Workstation: go to VM> Install VMware Tools
mount /dev/cdrom /mnt/
tar -C /tmp -zxvf /mnt/VMwareTools-5.5.3-34685.tar.gz
umount /mnt
cd /tmp/vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

-->đọc tiếp...

4 tháng 6, 2009

cài đặt phần mềm trên ubuntu

/etc/apt/sources.list for Ubuntu "Jaunty Jackalope" 9.04 (end of life in October 2010)

deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/archive jaunty main restricted universe multiverse
deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/archive jaunty-updates main restricted universe multiverse
#deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/archive jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/security jaunty-security main restricted universe multiverse
#deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/medibuntu jaunty free non-free
deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/canonical jaunty partner
deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/hanoilug jaunty contrib import

wget http://scim-unikey.googlecode.com/files/scim-unikey_0.2.0%7E20090417-1ubuntu0%7Ejaunty_i386.deb
-->đọc tiếp...

VMware Tools in Ubuntu 9.04?


wget http://chrysaor.info/scripts/ubuntu904vmtools.sh
sudo bash ./ubuntu904vmtools.sh
if VMware Tools stopped working using this command for working again
sudo vmware-config-tools.pl -d
fixed mouse after installing vmware tools
What did work for me was to:
sudo apt-get remove xserver-xorg-input-vmmouse
and then
sudo apt-get install xserver-xorg-input-vmmouse
-->đọc tiếp...

31 tháng 5, 2009

Vợ chồng

 
Posted by Picasa
-->đọc tiếp...

duc tri

 

Đức trí
Posted by Picasa
-->đọc tiếp...

ĐỨc trÍ

 

Đức trí
Posted by Picasa
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home