22 tháng 10, 2011

sửa lỗi touchpad sau khi cập nhật ubuntu 11.04 -> ubuntu 11.10

sau khi cập nhật lên phiên bản mới thì touchpad bị đơ không làm việc:
đây là các bước sữa lỗi:

To fix this, first open /etc/default/grub with your favourite editor.
sudo vim /etc/default/grub
Find the line
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
and change it to
GRUB_CMDLINE_LINUX="i8042.nopnp"
Now update grub and reboot.
sudo update-grub
sudo shutdown -r now
Some have added : i8042.reset i8042.nomux i8042.nopnp i8042.noloop inside the quotes above.
nếu tình trạng trên vẫn diễn ra thì chỉ có cách tạo một tài khoản mới xóa tại khoản cũ đi sau đó tạo lại tài khoản giống như trên là hết bị.
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home