11 tháng 8, 2008

OpenLAB đã mở Repository cho Hardy

Cuối cùng thì cũng đã hỗ trợ Hardy rồi. Server được tài trợ bở Quang Trung Software Park các bác down tẹt ga luôn.

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Sau đó thêm vào cuối file các dòng

#######################################################

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-security main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-updates main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-proposed main restricted universe multiverse

deb http://www.oss-hcm.gov.vn/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse

#######################################################

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old
sudo touch /etc/apt/sources.list
sudo vim /etc/apt/sources.list 

-->đọc tiếp...

Reset Ubuntu dùng Gnome về cấu hình mặc định

Nếu bạn Login vào màn hình giao diện không được các bạn có thể login vào bằng Failsafe Terminal (Trong lựa chọn Option->Session của màn hình đăng nhập). Hoặc có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Atl + F1 để vào Terminal và đăng nhập vào. Sau đó chạy lệnh này

rm -rf .gnome .gnome2 .gconf .gconfd .metacity

Quay lại màn hình đăng nhập bình thường bằng phím Ctrl + Alt + F7.

-->đọc tiếp...

Cài đặt bộ gõ Tiếng Việt trên Ubuntu sử dụng xvnkb!!!

Step 1: Install libary need
Open Terminal Command Line and type:
$ sudo apt-get install build-essential
$ sudo apt-get install xorg-dev
$ sudo apt-get install gcc
$ sudo apt-get install xlibs-dev
$ sudo apt-get install libxft-dev
If you can't install xorg-dev ; gcc ; xlibs-dev ; libxft-dev don't worry, at the Terminal, type:
$ sudo apt-get update
After finish, type:
$ sudo apt-get install build-essential
After update finish, type again
$ sudo apt-get install xorg-dev
$ sudo apt-get install gcc
$ sudo apt-get install xlibs-dev
$ sudo apt-get install libxft-dev
I'm sure 99% you can install, but somtime you can not do after try to fix like above, don,t worry, continue try this to fix
$ sudo apt-get clean
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential

Step 2: Download and Install XVNKB 0.2.9a package
Download xvnkb-0.2.9a.tar.bz2 packet. You can download from source anywhere if you find out it
$ wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb-0.2.9a.tar.bz2
Un-compress this packet
$ tar -xjvf xvnkb-0.2.9a.tar.bz2
Go to the folder after uncompress ( xvnkb-0.2.9a )
$ cd xvnkb-0.2.9a/
Type this command like
$ ./autogen.sh
$ ./configure
Open file config.h to change something inside
$ gedit config.h
After open, you will see like this
-e #ifndef __VK_CONFIG_H
#define __VK_CONFIG_H
#define VK_CHECK_SPELLING
#define VK_NEED_UCHAR
#define VK_NEED_USHORT
#define VK_NEED_UINT
#define VK_NEED_ULONG
#endif
Delete all and type this, then save
#define __VK_CONFIG_H
#define VK_CHECK_SPELLING
#define VK_USE_EXTSTROKE
#define VK_NEED_UCHAR
After finish, you type
$ make
$ sudo make install

Step 3: Install Unicode Fonts
$ sudo apt-get install msttcorefonts
FINISH INSTALLATION

Step 4: Run xvnkb program
In the Terminal, you can type
$ xvnkb
The symble ( logo ) will appear at right bottom screen. Default Initial is OFF, you can right click an chose option.
Thanks for your seeing.
P/S: Make xvnkb auto run when OS start
In the terminal, you type:
$ gnome-session-properties
After that, you chose NEW, in the NAME you will type what you want for easy remember this program, in the COMMAND you type xvnkb then chose OK then chose Close
Good Luck !
Tham khảo từ nguyeninux ( http://www.vnlinux.org )

Nếu bị báo lỗi thiếu en_US.UTF-8 hay gì đó thì gó trong terminal
sudo ln -s /usr/lib/locale/en_US.utf8 /usr/share/locale/en_US.UTF-8
sau đó restart lại hệ thống là OK hà.
-->đọc tiếp...

xvnkb on ubun

open terminal window:
#sudo apt-get install build-essential gcc xlibs-dev libxft-dev xserver-xorg-dev
#wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb-0.2.9a.tar.gz
#tar zxvf xvnkb-0.2.9a.tar.gz
#cd xvnkb-0.2.9a
#./configure
#vim config.h
edit this file: find row "-e #ifndef __VK_CONFIG_H" và remove -e.
#make
#sudo make install

to start xvnkb using command

#xvnkb

-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home