29 tháng 5, 2009

Về Flash media server

cài đặt Flash media server
cài đặt Flash media encoder
mở các công trên máy cài flash media server nếu trước đó nó khó các cổng này.
cài đặt virtual web cam (manycam new version) cho thực hành nếu không có webcam thật
bắt đầu thực hành:
download sách và demo:
http://www.box.net/shared/kkkge43yhd
http://www.box.net/shared/4oia79c7j0
http://www.box.net/shared/yvgm5e84od
-->đọc tiếp...

28 tháng 5, 2009

Bài lab làm việc với tftp server

Mô tả

Backup các file cấu hình của switch vào TFTP server
Nạp lại file backup từ TFTP server.

Thực hiện
1. Đặt IP address cho host có TFTP server2. Đặt IP address cho management VLAN

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname ALSwitch
ALSwitch(config)#int vlan 1
ALSwitch(config-if)#ip address 10.1.1.251 255.255.255.0
ALSwitch(config-if)#no shut

3. Cấu hình cho port gắn với TFTP server ở access mode (giả sử là port f0/9)

ALSwitch(config-if)#int f0/9
ALSwitch(config-if)#switchport mode access
ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
ALSwitch(config-if)#no shut
ALSwitch(config-if)#
01:38:36: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/9, changed state to up
01:38:36: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/9, changed state to up

4. Kiểm tra kết nối giữa switch với tftp serverALSwitch#ping 10.1.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms
ALSwitch#

5. Xem nội dung flash:

ALSwitch#show flash

Directory of flash:/
2 -rwx 1645824 Mar 01 1993 00:27:37 bootfile
4 -rwx 1180 Mar 01 1993 00:26:01 config.text
8 -rwx 976 Mar 01 1993 00:41:54 config.old
9 -rwx 17 Jan 01 1970 00:00:20 env_vars
3612672 bytes total (1960448 bytes free)
ALSwitch#

6. Copy cấu hình hiện tại vào tftp server
ALSwitch#copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 10.1.1.10
Destination filename [running-config]? running-config.txt
!!
685 bytes copied in 1.106 secs (685 bytes/sec)
ALSwitch#

7. Copy startup-config vào tftp server
ALSwitch#copy startup-config tftp
Address or name of remote host []? 10.1.1.10
Destination filename [startup-config]? startup-config.txt
!!
685 bytes copied in 0.84 secs
ALSwitch#

8. Copy file config.text từ flash vào tftp server

ALSwitch#copy flash:config.text tftp
Address or name of remote host []? 10.1.1.10
Ấn EnterDestination filename [config.text]?
!!
685 bytes copied in 0.89 secs

Chú ý file startup-config.txt và config.text có nội dung giống nhau.

9. Copy biến môi trường vào tftp server để xem tham số
ALSwitch#copy env_vars tftp
Address or name of remote host []? 10.1.1.10
Destination filename [env_vars]?
!!
17 bytes copied in 0.79 secs
ALSwitch#

10. Copy bootfile vào tftp server
ALSwitch#copy bootfile tftp
Address or name of remote host []? 10.1.1.10
Destination filename [bootfile]? switch2900XL.bin
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
1645824 bytes copied in 13.657 secs (126601 bytes/sec)
Xem version của switch
ALSwitch#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 12.0(5.2)XU, ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader
System image file is "flash:bootfile"
cisco WS-C2912-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K
...

File Switch2900XL.bin có kích thước giống file c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin có sẵn trong flash

11. Upload lại file từ tftp lên switch

ALSwitch#copy tftp:c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin flash
Address or name of remote host []? 10.1.1.10
ẤnDestination filename [c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin]? Enter
Accessing tftp://10.1.1.10/c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin...
Loading c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin from 10.1.1.10 (via VLAN1): !!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 1645810 bytes]

1645810 bytes copied in 55.266 secs (29923 bytes/sec)
ALSwitch#
12. Xem cấu hình sau khi upload
ALSwitch#sh flash

Directory of flash:/

2 -rwx 1645824 Mar 01 1993 00:27:37 bootfile
4 -rwx 685 Mar 01 1993 01:53:49 config.text
5 -rwx 1645810 Mar 01 1993 02:07:53 c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin
9 -rwx 17 Jan 01 1970 00:00:20 env_vars

3612672 bytes total (314880 bytes free)
ALSwitch#
-->đọc tiếp...

Các bài thực hành CCNA tại VNPRO 3

-->đọc tiếp...

Các bài thực hành CCNA tại VNPRO 2

-->đọc tiếp...

Các bài thực hành CCNA tại VNPRO

-->đọc tiếp...

27 tháng 5, 2009

Thưc hành mạng tren HDH Vista x64

install GNS3:
change: C:\Program Files (x86)\GNS3\Dynamips\dynamips-wxp.exe
default is wrong C:\Program Files\GNS3\Dynamips\dynamips-wxp.exe
install Putty and modify GNS3
C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe -telnet %h %p
install Wireshark and modify GNS3
C:\Program Files (x86)\Wireshark\wireshark.exe %c
add IOS
complete everything and start to work...
-->đọc tiếp...

Chroma filter

Syntax & Settings
{FILTER: Chroma(Color=color)}
Color is the RGB value (or the name) for the color you want to be transparent.
-->đọc tiếp...

GNS3 and Vista 64bit

There are two things you may have to do:

* By default, GNS installs in the directory C:\Program Files(x86)\GNS3 directory. GNS3 installs Dynamips below that in C:\Program Files(x86)\GNS3\Dynamips. However, GNS3 is configured by default to look for Dynamips under C:\Program Files\GNS3\Dynamips. You will need to update the path to the correct location (Under Edit, Preferences, Dynamips).
* Check that you have the correct file system permissions to the above directories.
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home