11 tháng 9, 2008

Install java runtime on ubuntu

On Ubuntu 8.04 (Hardy Heron), do one of the following:

* On the Gnome desktop (Ubuntu):
o In the main desktop menu, choose "Add/Remove ..."
o In the "Show" toggle box, select "All Open Source Applications"
o Search for "OpenJDK"
o Select the "OpenJDK Java Runtime" (openjdk-6-jre)
o Confirm the installation of community maintained software
o Press the "Apply Changes" button
* On the KDE desktop (Kubuntu):
o In the main desktop menu, choose "Add/Remove Programs"
o In the "Adept Installer" search for "OpenJDK"
o Select the "OpenJDK Java Runtime" (openjdk-6-jre)
o Press the "Apply Changes" button
* On the command line, type:

$ sudo apt-get install openjdk-6-jre

The openjdk-6-jre package contains just the Java Runtime Environment. If you want to develop Java programs then install the openjdk-6-jdk package.

For more information on how to install Java on Ubuntu, including on versions prior to 8.04, please see the Ubuntu Java Community page.
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home