17 tháng 7, 2009

Guide for MultiBoot USB-stick with boot.ini Menu

http://www.911cd.net/forums/index.php?showtopic=20089&st=24
boot.ini

[Boot Loader]
Timeout=10
Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
C:\btsec\XPSTP.bs="1. TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon"
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="2. GUI Mode Setup Windows XP, Continue Setup + Start XP from HD 1" /FASTDETECT
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="3. Start Windows XP from Harddisk 2" /noexecute=optin /fastdetect
c:\grldr="4. Start GRUB4DOS Menu - DOS FLOPPY IMAGES + Linux - Start Vista"
C:\btsec\PELDR.bs="5. BartPE - MINI XP"
C:\btsec\BOOTMGR.bs="6. Windows PE 2.0 - Run Vista Setup from Second Partition of USB-Drive"
C:\btsec\SLBOOT.bs="7. SYSLINUX Menu"
C:\btsec\MSBOOT.bs="8. MS-DOS 7.10"

menu.lst

color white/blue black/light-gray
timeout 30

default 0

# title Phase 1 WinXP Text Mode Setup - Install Windows XP
# chainloader (hd0,0)/ntldrstp

title 0 - Start Vista - Load bootmgr From Computer HD 1 - Partition 0
root (hd1,0)
chainloader (hd1,0)/bootmgr

title 1 - Start Windows XP Professional from Harddisk 1 - Partition 0
map (hd1) (hd0)
map --hook
rootnoverify (hd0)
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/ntldr

title 2 - Memtest86+ V1.51 - RAM Memory Test
find --set-root /grldr
kernel /memdisk
initrd /images/memtp151.img

title 3 - Floppy Image - MS-DOS - UBCD Bart's Modboot
map (hd0,0)/images/msubcd.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 4 - Floppy Image - FREEDOS - UBCD FreeDOS Bart's Modboot
map (hd0,0)/images/fdubcd.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 5 - BartPE - MINI XP
find --set-root /grldr
chainloader /peldr

title 6 - Boot Windows PE 2.0 - Run Vista Setup From HD 0 - Partition 1
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/bootmgr

title 7 - Puppy Linux - NTFS Read / Write
find --set-root /grldr
kernel /vmlinuz root=/dev/ram0 initrd=initrd.gz PMEDIA=usbflash PKEYS=uk
initrd /initrd.gz

title 8 - MS-DOS Direct Load io.sys
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/io.sys

title 10 - Damn Small Linux - NTFS Read Only - Knoppix
find --set-root /grldr
kernel /linux24 ramdisk_size=100000 init=/etc/init lang=us apm=power-off vga=791 initrd=minirt24.gz nomce noapic qemu quiet BOOT_IMAGE=knoppix frugal
initrd /minirt24.gz

title 11 - Boot floppy image - FREEDOS + UMB-Menu + PRG-Menu + GHOST
map (hd0,0)/images/fdboot1.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 12 - Start Vista Setup - Load bootmgr From USB-HD 0 - Partition 0
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/bootmgr

title 13 - Start Vista Setup - Load bootmgr From USB-HD 0 - Partition 1
root (hd0,1)
chainloader (hd0,1)/bootmgr
-->đọc tiếp...

16 tháng 7, 2009

OpenID identifiers

freenhn OpenID identifiers:

https://me.yahoo.com/tridung03032009
https://me.yahoo.com/freenhn
https://me.yahoo.com/a/TcnJf8oDp9xf8g.BmM3SSzTeQhs-

You don't need to save these identifiers. While logging in to websites, you can simply look for a Yahoo! button or type yahoo.com in the OpenID text field. You can also choose additional custom identifiers for your Yahoo! account below.
-->đọc tiếp...

Windows 7 link download

http://sharingcentre.info/forum
http://www.mediafire.com/?
sharekey=fcc84778c285565bc2b4359
15e8821d7e908c9aa5416ca88ce018c8114394287
Pass unlock: sharingcentre.info
http://www.mediafire.com/?
sharekey=fcc84778c285565bc2b4359
15e8821d7514f77ddf18ebee9ce018c8114394287
Pass unlock: sharingcentre.info
-->đọc tiếp...

13 tháng 7, 2009

Sưu tầm games cũ

Warcraft III Reign of Chaos
http://www.mediafire.com/?amzgjfeygjt
http://www.mediafire.com/?8bgmw9msygj
http://www.mediafire.com/?6wnzowwtsbd
http://www.mediafire.com/?8npz33n9byn
http://www.mediafire.com/?2bjmxmbsjnk
http://www.mediafire.com/?6ijmmzyw1mg
http://www.mediafire.com/?9mmny4mrodj
VBGGFV-NF8J-FNP9CR-EZPH-2EVYDJ
FMLJ4Q-PSJS-IGI2V0-CNET-29UPW

Warcraft III The Frozen Throne
http://www.megaupload.com/?d=P6DGBG95
http://www.megaupload.com/?d=973J1HY8
http://www.megaupload.com/?d=BMM4YP70
http://www.megaupload.com/?d=F1YEDKFZ
http://www.megaupload.com/?d=XSS1BYLP
http://www.megaupload.com/?d=60R0KTTQ
976X9B-TZP4-FB642E-E8WJ-89WKW6

Shogun total war
http://www.mediafire.com/?2tmzw3xm0yd
http://www.mediafire.com/?nbyxj3aujxd
http://www.mediafire.com/?jg2vsjzzhpw
pass:www.somurgen.net

Age of Mythology
http://www.mediafire.com/?jnlbu3uxvhw
http://www.mediafire.com/?myzpjwnhy3i
pass: byMACCHO
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home