17 tháng 7, 2009

Guide for MultiBoot USB-stick with boot.ini Menu

http://www.911cd.net/forums/index.php?showtopic=20089&st=24
boot.ini

[Boot Loader]
Timeout=10
Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
C:\btsec\XPSTP.bs="1. TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon"
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="2. GUI Mode Setup Windows XP, Continue Setup + Start XP from HD 1" /FASTDETECT
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="3. Start Windows XP from Harddisk 2" /noexecute=optin /fastdetect
c:\grldr="4. Start GRUB4DOS Menu - DOS FLOPPY IMAGES + Linux - Start Vista"
C:\btsec\PELDR.bs="5. BartPE - MINI XP"
C:\btsec\BOOTMGR.bs="6. Windows PE 2.0 - Run Vista Setup from Second Partition of USB-Drive"
C:\btsec\SLBOOT.bs="7. SYSLINUX Menu"
C:\btsec\MSBOOT.bs="8. MS-DOS 7.10"

menu.lst

color white/blue black/light-gray
timeout 30

default 0

# title Phase 1 WinXP Text Mode Setup - Install Windows XP
# chainloader (hd0,0)/ntldrstp

title 0 - Start Vista - Load bootmgr From Computer HD 1 - Partition 0
root (hd1,0)
chainloader (hd1,0)/bootmgr

title 1 - Start Windows XP Professional from Harddisk 1 - Partition 0
map (hd1) (hd0)
map --hook
rootnoverify (hd0)
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/ntldr

title 2 - Memtest86+ V1.51 - RAM Memory Test
find --set-root /grldr
kernel /memdisk
initrd /images/memtp151.img

title 3 - Floppy Image - MS-DOS - UBCD Bart's Modboot
map (hd0,0)/images/msubcd.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 4 - Floppy Image - FREEDOS - UBCD FreeDOS Bart's Modboot
map (hd0,0)/images/fdubcd.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 5 - BartPE - MINI XP
find --set-root /grldr
chainloader /peldr

title 6 - Boot Windows PE 2.0 - Run Vista Setup From HD 0 - Partition 1
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/bootmgr

title 7 - Puppy Linux - NTFS Read / Write
find --set-root /grldr
kernel /vmlinuz root=/dev/ram0 initrd=initrd.gz PMEDIA=usbflash PKEYS=uk
initrd /initrd.gz

title 8 - MS-DOS Direct Load io.sys
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/io.sys

title 10 - Damn Small Linux - NTFS Read Only - Knoppix
find --set-root /grldr
kernel /linux24 ramdisk_size=100000 init=/etc/init lang=us apm=power-off vga=791 initrd=minirt24.gz nomce noapic qemu quiet BOOT_IMAGE=knoppix frugal
initrd /minirt24.gz

title 11 - Boot floppy image - FREEDOS + UMB-Menu + PRG-Menu + GHOST
map (hd0,0)/images/fdboot1.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 12 - Start Vista Setup - Load bootmgr From USB-HD 0 - Partition 0
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/bootmgr

title 13 - Start Vista Setup - Load bootmgr From USB-HD 0 - Partition 1
root (hd0,1)
chainloader (hd0,1)/bootmgr

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home