3 tháng 10, 2013

Học biểu thức chính qui trong php

My Code:
Pattern    Usage
>foo    The string "foo"
^foo    "foo" at the start of a string
foo$    "foo" at the end of a string
^foo$    "foo" when it is alone on a string
[abc]    a, b, or c
[a-z]    Any lowercase letter
[^A-Z]    Any character that is not a uppercase letter
(gif|jpg)    Matches either "gif" or "jpeg"
[a-z]+    One or more lowercase letters
[0-9\.\-    ] Аny number, dot, or minus sign
^[a-zA-Z0-9_]{1,}$     Any word of at least one letter, number or _
([wx])([yz])    wy, wz, xy, or xz
[^A-Za-z0-9]    Any symbol (not a number or a letter)
([A-Z]{3}|[0-9]{4})    Matches three letters or four numbers
Special Sequences

  \w - Any “word” character (a-z 0-9 _)
  \W - Any non “word” character
  \s - Whitespace (space, tab CRLF)
  \S - Any non whitepsace character
  \d - Digits (0-9)
  \D - Any non digit character
  . - (Period) – Any character except newline

Meta Characters

  ^ - Start of subject (or line in multiline mode)
  $ - End of subject (or line in multiline mode)
  [ - Start character class definition
  ] - End character class definition
  | - Alternates, eg (a|b) matches a or b
  ( - Start subpattern
  ) - End subpattern
  \ - Escape character

Quantifiers

  n* - Zero or more of n
  n+ - One or more of n
  n? - Zero or one occurrences of n
  {n} - n occurrences exactly
  {n,} - At least n occurrences
  {n,m} - Between n and m occurrences (inclusive)

Pattern Modifiers

  i - Case Insensitive
  m - Multiline mode - ^ and $ match start and end of lines
  s - Dotall - . class includes newline
  x - Extended– comments and whitespace
  e - preg_replace only – enables evaluation of replacement as PHP code
  S - Extra analysis of pattern
  U - Pattern is ungreedy
  u - Pattern is treated as UTF-8

Point based assertions

  \b - Word boundary
  \B - Not a word boundary
  \A - Start of subject
  \Z - End of subject or newline at end
  \z - End of subject
  \G - First matching position in subject

Assertions

  (?=) - Positive look ahead assertion foo(?=bar) matches foo when followed by bar
  (?!) - Negative look ahead assertion foo(?!bar) matches foo when not followed by bar
  (?<=) - Positive look behind assertion (?<=foo)bar matches bar when preceded by foo
  (?<!) - Negative look behind assertion (?) - Once-only subpatterns (?>\d+)bar Performance enhancing when bar not present
  (?(x)) - Conditional subpatterns
  (?(3)foo|fu)bar - Matches foo if 3rd subpattern has matched, fu if not
  (?#) - Comment (?# Pattern does x y or z)

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home