14 tháng 5, 2008

Login Script extention in Using in Active Directory Environments

FileName: Logon.vbs
Option Explicit
Dim strComputer, strDrive, strPath, strUser, strPassword, strLabel
Dim objNetwork, objShell
Dim CheckDrive, AlreadyConnected, intDrive, boolPersistent

'Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
Set CheckDrive = objNetwork.EnumNetworkDrives()

strComputer = objNetwork.ComputerName
strDrive = "X:"
strUser = objNetwork.UserName
strPath = "\\server\E$\Report\" & strUser
strPassword = ""
boolPersistent = false
strLabel = strUser & " On Server"

' This section deals with a For ... Next loop
' See how it compares the enumerated drive letters
' with strDriveLetter
On Error Resume Next
AlreadyConnected = False
For intDrive = 0 To CheckDrive.Count - 1 Step 2
If CheckDrive.Item(intDrive) = strDrive Then AlreadyConnected =True
Next

If AlreadyConnected = True Then
objNetwork.RemoveNetworkDrive strDrive
End If
objNetwork.MapNetworkDrive strDrive, strPath, boolPersistent
objShell.NameSpace(strDrive).Self.Name = strLabel
Wscript.Echo "Hi! " & strUser & " Map Disk OK(^_^). You have a private Disk On Server."
WScript.Quit

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home