24 tháng 8, 2013

Step By Step Setup YiiBoilerPlate

copy from http://myprogrammingtut.blogspot.com/2013/04/step-by-step-setup-yiiboilerplate.html Yii Boilerplate Installation Guides: 1. Download YiiBoilerplate from https://github.com/clevertech/YiiBoilerplate 2. Map admin.domainname.com (or similar) to backend > www Map domainname.com (or similar) to frontend > www (if required) 3. Create database for app Create database for test with suffix _test (if required) 4. Add db details to common > config > params-local.php 5. Remove comments from db connections in console > config > main.php Remove comments from db connections and gii in backend > config > main.php Remove comments from db connections in frontend > config > main.php (if required) 6. Run the following command ./runpostdeploy local non-migrate ./yiic migrate Yii Boilerplate Get Start: ** Please chmod 777 for the following file and folder - yiic and runpostdeploy - backend/views - backend/controllers - backend/models 1. Run the following command to create table in mysql ./yiic migrate create create_tablename 2. Goto folder console/migration/ and find the file to add in table stucture 3. Run the following command after edit migration file ./yiic migrate 4. Goto backend/config/main.php to uncomment Gii section and save the file 5. You can browse Gii with the following path and start work with your MVC http://xxx.dev/backend/www/gii/default/index To Enable Gii 1. Goto backend/config/main.php 2. uncomment Gii 3. Add the following code in Gii section, else you will get error 403 'ipFilters' => array('127.0.0.1', $_SERVER['REMOTE_ADDR']), To Browse Gii 1. Goto http://yourdomain.com/backend/www/gii/model/ ********************* HAPPY CODING!! ******************

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home