21 tháng 5, 2009

Flash Player detection

Substituting an image for a Flash Player movie on the fly
The following code will work on all browsers that understand either JavaScript or ActiveX. If the browser supports the MIME Type application/futuresplash, the script writes out an EMBED tag; otherwise, it writes an IMG tag. The OBJECT tag is invoked on any browser that supports ActiveX, regardless of which tag the JavaScript writes. The lines starting with "//" are comments, as are the lines enclosed in " " The browser ignores the former as "not part of the JavaScript to be executed," and the latter as "not part of the HTML to be displayed."


CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash/cabs/swflash.cab#version=3,0,0,11"

WIDTH="220" HEIGHT="110" NAME="sw" ID="sw">Make sure there are no line breaks in your EMBED or IMG tags, or the script will fail. If you'd like to use line breaks, put each line in a separate document.write() . Notice that the entire EMBED and IMG strings are enclosed in single quotes; this allows for double quotes to be inside the strings without breaking them. If you want to put an apostrophe in your string (as in ALT="Your browser doesn't support Flash Player" ), you'll need to escape it with a backslash so that it doesn't close the string prematurely ( ALT="Your browser doesn\'t support Flash Player" ).

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home