9 tháng 3, 2007

PHP mail() and SMTP Authentication

Part of what makes the PHP mail() function is so simple is its lack of flexibility. Most importantly and frustratingly, the stock mail() does not usually allow you to use the SMTP server of your choice, and it does not support SMTP authentication, required by many a mail server today, at all.

Fortunately, overcoming PHP's built-in shortcomings need not be difficult, complicated or painful either. For most email uses, the free PEAR Mail package offers all the power and flexibility needed, and it authenticates with your desired outgoing mail server, too.

Send Email from a PHP Script Using SMTP Authentication

To connect to an outgoing SMTP server from a PHP script using SMTP authentication and send an email:

Make sure the PEAR Mail package is installed. Typically, in particular with PHP 4 or later, this will have already been done for you. Just give it a try.
 • Adapt the example below for your needs. Make sure you change the following variables at least:
  • from: the email address from which you want the message to be sent.
  • to: the recipient's email address and name.
  • host: your outgoing SMTP server name.
  • username: the SMTP user name (typically the same as the user name used to retrieve mail).
  • password: the password for SMTP authentication.

Sending Mail from PHP Using SMTP Authentication Example<\?php
require_once "Mail.php";

$from = "Sandra Sender ";
$to = "Ramona Recipient ";
$subject = "Hi!";
$body = "Hi,\n\nHow are you?";

$host = "mail.example.com";
$username = "smtp_username";
$password = "smtp_password";

$headers = array ('From' => $from,
'To' => $to,
'Subject' => $subject);
$smtp = Mail::factory('smtp',
array ('host' => $host,
'auth' => true,
'username' => $username,
'password' => $password));

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

if (PEAR::isError($mail)) {
echo("

" . $mail->getMessage() . "

");
} else {
echo("

Message successfully sent!

");
}
??>

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home