2 tháng 1, 2008

Calling different scripts in Joomla

Now we’ve changed a lot of our database and variable-retrieving code, but we still don’t know how to properly call our different script-files our former script consists of.If you have more than just one file in your script, you seem to have a problem calling those inside of Joomla. Joomla uses a case switching for this:
Case switching for multiple scripts
// no direct access
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Restricted access' );
require_once( $mainframe->getPath( 'front_html' ) );
$task = mosGetParam( $_REQUEST, 'task', 'view' );
switch ($task) {
case 'edit':
include('edit.php');
break;
case 'save':
include('save.php');
break;
case 'view':
default:
include('view.php');
break;
}
?>
As you can see, we first read the value of the POST-variable “task” and then differentiate between the different tasks at hand. When we find our correct task, we link to the file with the corresponding code. You could also link to a function, which would reduce the number of files in your components-folder and gives you the chance to easily call, for example, the view-function after saving your data.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home