2 tháng 5, 2008

Join mac OS to windows server 2003 domain

• The IP Address of your PC (Start > Run > CMD {return} > “ipconfig” {return})
• The IP Address of your Mac (Applications > Utilities > Terminal {Run app} > for ethernet connection “ipconfig getifaddr en0” {return} or for wireless "ipconfig getifaddr en1" {return})
From your MAC: go to the 'go' menu and down to 'connect to server'
type in smb://xxx.xxx.x.x/share name
It is important that the account you log in with on your XP system has a password set, if it does not you will not be able to login to your Windows share from OS X.
You need to put your Mac in the same workgroup as your Windows PC. To do this open “Directory Access” (Applications > Utilities > Directory Access). Click on the padlock in the bottom left corner to make changes; you will be prompted for your password. If “SMB” is not ticked off, then tick it off. Select “SMB” and hit the “Configure…” button. Now enter the name of your Windows workgroup.
Setting up the PC to share files. it's easy.
Setting up the Mac to share files. It's too.
Open “System Preferences” (Applications > System Preferences). Go to “Sharing” under “Internet & Network”, and tick off “Windows Sharing”, and if it doesn’t start by itself, click “Start”. This will share out your entire home folder.
If You're running Tiger (10.4), you will also need to click the "Accounts" button and tick off the box next to your account name so that OS X knows to share out your particular home folder.

Accessing your Mac from your PC
Click “Start > Run” and enter “\\xxx.xxx.xxx.xxx\username”, replacing the IP address with the IP address of your Mac, and “edesignuk” with the short user name of your account in OS X. When asked to authenticate enter your Mac accounts short user name and password. All being well you should now be able to see you entire home folder on your OS X system. You can also map this share like you would any other Windows network share so that it is accessible from a drive letter.

Accessing your PC from your Mac
To mount a Windows share on your Mac, click on your desktop so that Finder is the active application, from the Finder menu go to “Go > Connect to Server”. In the “Server Address” field enter “smb://xxx.xxx.xxx.xxx/username”, replacing the IP address with the IP address of your PC, and “mac” with the name of the Windows share you created earlier.

*Windows Server 2003 Authentication*
By deafult Windows Server 2003 will try to encrypt everything sent to and from it. With this enabled you will not be able to log in to the share from your Mac.
To fix this there are a couple of options.
Case 1, your server is nothing more than a regular file server. In this case open up regedit (Start > Run > "regedit" {return}), and navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ LanManServer \ Parameter \ RequireSecuritySignature, and set it's value to "0".
Case 2, your server is also a Domain Controller. In which case you need to open the DC's Security Policy (Administrative Tools > Domain Controller Security Policy). Navigate to Local Policies > Secuiry Options, and disable "Microsoft network server: Digitally sign communications (always)" & "Microsoft network server: Digitally sign communications (if client agrees)". Reboot your sever, and you should be good to go.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home