21 tháng 7, 2009

MultiBoot for USB

using USB_MultiBoot_10
Here is the entry for "Start Hiren's BootCD" in the menu.lst:

title Start Hiren's BootCD
find --set-root /HBCD/boot.gz
map --mem /HBCD/boot.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot

detail menu.lst
color white/blue black/light-gray
timeout 30

default 0

# menu.lst for X_CONTENT images for NTFS Format USB-stick

color white/blue black/light-gray
timeout 30
default 0

# menu.lst for X_CONTENT images for NTFS Format USB-stick

title 03.1 - Floppy Image - MS-DOS - UBCD Bart's Modboot
map (hd0,0)/images/msubcd.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 03.3 - Image - FREEDOS + UMB-Menu + GHOST KILLDISK MBRTOOL PWD_CHNG PARTINFO
map (hd0,0)/images/dos.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title 04.1 - MINI WINDOWS XP
find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN
chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN

title 07.1 - Puppy Linux - NTFS Read / Write
find --set-root /Puppy/vmlinuz
kernel /Puppy/vmlinuz root=/dev/ram0 initrd=/Puppy/initrd.gz PMEDIA=usbflash psubdir=Puppy PKEYS=uk
initrd /Puppy/initrd.gz
boot

title 07.2 - Puppy Linux - NTFS Read / Write
find --set-root /grldr
kernel /Puppy/vmlinuz pfix=usbcard root=/dev/ram0 initrd=initrd.gz PMEDIA=usbflash PKEYS=uk
initrd /Puppy/initrd.gz
boot

title 07.3 - GEPARTED LIVE
find --set-root /live/initrd1.img
kernel /live/vmlinuz1 append initrd=/live/initrd1.img boot=live union=aufs noswap noprompt vga=788 ip=frommedia
initrd /live/initrd1.img
boot

title 15 - Launch "Windows(tm) Recovery Console"
fallback 15
find --set-root /cmdcons/setupldr.bin
chainloader /cmdcons/setupldr.bin
#####################################################################
# write string "cmdcons" to memory 0000:7C03 in 2 steps:
#####################################################################
# step 1. Write 4 chars "cmdc" at 0000:7C03
write 0x7C03 0x63646D63
# step 2. Write 3 chars "ons" and an ending null at 0000:7C07
write 0x7C07 0x00736E6F
savedefault --wait=2

title 16.1 - Start Windows XP Professional from Harddisk 1 - Partition 0
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
chainloader (hd0)+1

title 16.2 - Start Windows XP Professional from Harddisk 2 - Partition 0
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
map --hook
chainloader (hd0)+2

title 17.1 Hiren's BootCD 9.9
find --set-root /HBCD/boot.gz
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/boot.gz
boot

title 18 Acronis True Image Home V11
map --mem /images/acr11fd.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
boot

title Reboot System
savedefault --wait=2
reboot

title ShutDown System
savedefault --wait=2
halt

detail boot.ini
[Boot Loader]
Timeout=10
Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
C:\btsec\XPSTP.bs="1. Begin TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until Logon"
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="2. and 3. Continue with GUI Mode Setup Windows XP + Start XP from HD 1" /FASTDETECT
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="Continue GUI Setup + Start XP from HD 2, use if installing on HD2" /FASTDETECT
c:\grldr="4. Start GRUB4DOS Menu - DOS FPY IMAGES + Linux + XP Rec Cons + Vista"
C:\btsec\XATSP.bs="Attended Setup XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon"

2 Ý kiến:

Hữu Nguyên nói...

#title Hiren's BootCD 9.9 ISO
#fallback 7
#find --set-root /images/hiren99.iso
#map /images/hiren99.iso (0xff) || map --mem /images/hiren99.iso (0xff)
#map --hook
#chainloader (0xff)
#savedefault --wait=2

title Acronis True Image Home V11
map --mem /images/acr11fd.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
boot

title Ghost32 11.5
find --set-root /images/ghost32.img
map --mem /images/ghost32.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot

Hữu Nguyên nói...

title Hiren's BootCD 9.9 ISO
fallback 7
find --set-root /images/hiren99.iso
map /images/hiren99.iso (0xff) || map --mem /images/hiren99.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2

note ***note***: "||"
if "map /images/hiren99.iso (0xff)" == fail
then
map --mem /images/hiren99.iso (0xff)

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home