4 tháng 8, 2009

web detect IP

Tạo file: info.txt rỗng trên host, cấp permission ghi

Sử dụng:
- Gửi link cho user qua email or chat. Nếu gửi cho nhiều user thì thêm thông tin về tên để phân biệt:
Vd host đăng ký là: http://andysoon.com, gửi link: http://andysoon.com/?x=VNDL

- Xem thông tin: http://andysoon.com/info.txt

Nếu user dùng webmail như yahoo có thể dùng Outlook gửi email, trong đó kèm thẻ:IMG vd: . User mở email sẽ tự động lấy được IP mà không cần nhấn vào link. (Cách này giống như readnotify.com dùng)

$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$ten = $_GET['ten'];

$today = date('d/m/Y H:i:s');


$agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

// initialize properties
$bd['platform'] = "Unknown";
$bd['browser'] = "Unknown";
$bd['version'] = "Unknown";


// find operating system
if (eregi("win", $agent))
$bd['platform'] = "Windows";
elseif (eregi("mac", $agent))
$bd['platform'] = "MacIntosh";
elseif (eregi("linux", $agent))
$bd['platform'] = "Linux";
elseif (eregi("OS/2", $agent))
$bd['platform'] = "OS/2";
elseif (eregi("BeOS", $agent))
$bd['platform'] = "BeOS";

// test for Opera
if (eregi("opera",$agent)){
$val = stristr($agent, "opera");
if (eregi("/", $val)){
$val = explode("/",$val);
$bd['browser'] = $val[0];
$val = explode(" ",$val[1]);
$bd['version'] = $val[0];
}else{
$val = explode(" ",stristr($val,"opera"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];
}

// test for WebTV
}elseif(eregi("webtv",$agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"webtv"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for MS Internet Explorer version 1
}elseif(eregi("microsoft internet explorer", $agent)){
$bd['browser'] = "MSIE";
$bd['version'] = "1.0";
$var = stristr($agent, "/");
if (ereg("308|425|426|474|0b1", $var)){
$bd['version'] = "1.5";
}

// test for NetPositive
}elseif(eregi("NetPositive", $agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"NetPositive"));
$bd['platform'] = "BeOS";
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for MS Internet Explorer
}elseif(eregi("msie",$agent) && !eregi("opera",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"msie"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for MS Pocket Internet Explorer
}elseif(eregi("mspie",$agent) || eregi('pocket', $agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"mspie"));
$bd['browser'] = "MSPIE";
$bd['platform'] = "WindowsCE";
if (eregi("mspie", $agent))
$bd['version'] = $val[1];
else {
$val = explode("/",$agent);
$bd['version'] = $val[1];
}

// test for Galeon
}elseif(eregi("galeon",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"galeon"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for Konqueror
}elseif(eregi("Konqueror",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"Konqueror"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for iCab
}elseif(eregi("icab",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"icab"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for OmniWeb
}elseif(eregi("omniweb",$agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"omniweb"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for Phoenix
}elseif(eregi("Phoenix", $agent)){
$bd['browser'] = "Phoenix";
$val = explode("/", stristr($agent,"Phoenix/"));
$bd['version'] = $val[1];

// test for Firebird
}elseif(eregi("firebird", $agent)){
$bd['browser']="Firebird";
$val = stristr($agent, "Firebird");
$val = explode("/",$val);
$bd['version'] = $val[1];

// test for Firefox
}elseif(eregi("Firefox", $agent)){
$bd['browser']="Firefox";
$val = stristr($agent, "Firefox");
$val = explode("/",$val);
$bd['version'] = $val[1];

// test for Mozilla Alpha/Beta Versions
}elseif(eregi("mozilla",$agent) &&
eregi("rv:[0-9].[0-9][a-b]",$agent) && !eregi("netscape",$agent)){
$bd['browser'] = "Mozilla";
$val = explode(" ",stristr($agent,"rv:"));
eregi("rv:[0-9].[0-9][a-b]",$agent,$val);
$bd['version'] = str_replace("rv:","",$val[0]);

// test for Mozilla Stable Versions
}elseif(eregi("mozilla",$agent) &&
eregi("rv:[0-9]\.[0-9]",$agent) && !eregi("netscape",$agent)){
$bd['browser'] = "Mozilla";
$val = explode(" ",stristr($agent,"rv:"));
eregi("rv:[0-9]\.[0-9]\.[0-9]",$agent,$val);
$bd['version'] = str_replace("rv:","",$val[0]);

// test for Lynx & Amaya
}elseif(eregi("libwww", $agent)){
if (eregi("amaya", $agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"amaya"));
$bd['browser'] = "Amaya";
$val = explode(" ", $val[1]);
$bd['version'] = $val[0];
} else {
$val = explode("/",$agent);
$bd['browser'] = "Lynx";
$bd['version'] = $val[1];
}

// test for Safari
}elseif(eregi("safari", $agent)){
$bd['browser'] = "Safari";
$bd['version'] = "";

// remaining two tests are for Netscape
}elseif(eregi("netscape",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"netscape"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];
}elseif(eregi("mozilla",$agent) && !eregi("rv:[0-9]\.[0-9]\.[0-9]",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"mozilla"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = "Netscape";
$bd['version'] = $val[1];
}

$HDH = $bd['platform'];
$trinhduyet=$bd['browser'];
$phienban=$bd['version'];


$f=fopen("info.txt","a");
fwrite($f,"*** Ten: $ten *** \n - Thoi gian ghi nhan: $today \n - Dia chi ip : $ip \n - He dieu hanh: $HDH \n - $trinhduyet - $phienban \n - ( User-Agent: $agent \n\n" );
fclose($f);
?>

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home