4 tháng 12, 2009

Using Google Public DNS

View detail here:
http://code.google.com/speed/public-dns/docs/using.html
My Note from above ađress:
Microsoft Windows

DNS settings are specified in the TCP/IP Properties window for the selected network connection.

Example: Changing DNS server settings on Microsoft Windows Vista

1. Go the Control Panel.
2. Click Network and Internet, then Network and Sharing Center, then Manage network connections.
3. Select the connection for which you want to configure Google Public DNS. For example:
* To change the settings for an Ethernet connection, right-click Local Area Connection, and click Properties.
* To change the settings for a wireless connection, right-click Wireless Network Connection, and click Properties.
If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
4. Select the Networking tab. Under This connection uses the following items, click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), and then click Properties.
5. Click Advanced and select the DNS tab. If there are any DNS server IP addresses listed there, write them down for future reference, and remove them from this window.
6. Click OK.
7. Select Use the following DNS server addresses. If there are any IP addresses listed in the Preferred DNS server or Alternate DNS server, write them down for future reference.
8. Replace those addresses with the IP addresses of the Google DNS servers: 8.8.8.8 and 8.8.4.4.
9. Restart the connection you selected in step 3.
10. Test that your setup is working correctly; see Testing your new settings below.
11. Repeat the procedure for additional network connections you want to change.

Mac OS X

DNS settings are specified in the Network window.

Example: Changing DNS server settings on Mac OS 10.5

1. From the Apple menu, click System Preferences, then click Network. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
2. Select the connection for which you want to configure Google Public DNS. For example:
* To change the settings for an Ethernet connection, select Built-In Ethernet, and click Advanced.
* To change the settings for a wireless connection, select Airport, and click Advanced.
3. Select the DNS tab.
4. Click + to replace any listed addresses with, or add, the Google IP addresses at the top of the list: 8.8.8.8 and 8.8.4.4.
5. Click Apply and OK.
6. Test that your setup is working correctly; see Testing your new settings below.
7. Repeat the procedure for additional network connections you want to change.

Linux

In most modern Linux distributions, DNS settings are configured through Network Manager.

Example: Changing DNS server settings on Ubuntu

1. In the System menu, click Preferences, then click Network Connections.
2. Select the connection for which you want to configure Google Public DNS. For example:
* To change the settings for an Ethernet connection, select the Wired tab, then select your network interface in the list. It is usually called eth0.
* To change the settings for a wireless connection, select the Wireless tab, then select the appropriate wireless network.
3. Click Edit, and in the window that appears, select the IPv4 Settings tab.
4. If the selected method is Automatic (DHCP), open the dropdown and select Automatic (DHCP) addresses only instead. If the method is set to something else, do not change it.
5. In the DNS servers field, enter the Google Public DNS IP addresses, separated by a space: 8.8.8.8 8.8.4.4
6. Click Apply to save the change. If you are prompted for a password or confirmation, type the password or provide confirmation.
7. Test that your setup is working correctly; see Testing your new settings below.
8. Repeat the procedure for additional network connections you want to change.

If your distribution doesn't use Network Manager, your DNS settings are specified in /etc/resolv.conf.

Example: Changing DNS server settings on a Debian server

1. Edit /etc/resolv.conf:

sudo vi /etc/resolv.conf

2. If any nameserver lines appear, write down the IP addresses for future reference.
3. Replace the nameserver lines with, or add, the following lines:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

4. Save and exit.
5. Restart any Internet clients you are using.
6. Test that your setup is working correctly; see Testing your new settings below.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home