10 tháng 1, 2008

Adding "clickable" individual .mp3 files to page?

The following code pasted into the head of the page will embed media player. Width and height are set to 0 so it is hidden.

<script type="text/javascript">
function play(media){
document.getElementById('mediaplayer').innerHTML='<object classid="clsid:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95"'
+'type="application/x-oleobject" width="0" height="0"><param name="fileName" value="'+media+'">'
+'<embed type="application/x-mplayer2" src="'+media+'" width="0" height="0"><\/embed><\/object>'
}
</script>

Then in the body add links for each music source and add some styles with CSS. (Writing a fake url with a legitimate file extension for media player will serve as a stop funtion). Add an empty div at the bottom of your page with the id matching the javascript getElementById to serve as refrence for the javascript code.

<ul>
<li><a onclick="play(this.href);return false" href="SOURCE 1">1</a></li>
<li><a onclick="play(this.href);return false" href="SOURCE 2">2</a></li>
<li><a onclick="play(this.href);return false" href="SOURCE 3">3</a></li>
<li><a onclick="play(this.href);return false" href="stop.m3u">X</a></li>
</ul>

<div id="mediaplayer"></div>

To stream mp3s, create a file in your html editor, insert the url where your mp3 file is stored (for example: http://www.yoursite.com/sound/music.mp3) and save this file with an .m3u extension (somename.m3u) Repeat for each mp3 giving each a unique name. Upload these files to the directory where your mp3s are stored. Insert the URL for these files (not the mp3s) into your links.

As for preventing people downloading them, there is no surefire way. Your best bet is to use low quality samples that will entice people to want to hear more and buy the CD rather than using the full length high quality version.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home