8 tháng 5, 2008

a domain-wide policy to make the Shutdown button unavailable

1. Start the Active Directory Users and Computers snap-in. To do this, click Start, point to Programs, point to Administrative Tools, and then click Active Directory Users and Computers.
2. In the console, right-click your domain, and then click Properties.
3. Click the Group Policy tab.
4. In the Group Policy Object Links box, click the group policy for which you want to apply this setting. For example, click Default Domain Policy.
5. Click Edit.
6. Expand User Configuration, expand Administrative Templates, and then click Start Menu & Taskbar.
7. In the right pane, double-click Disable and remove the Shut Down command.
8. Click Enabled, and then click OK.
9. Quit the Group Policy editor, and then click OK.

Note: Group Policy changes are not immediately enforced. Group Policy background processing can take up to 5 minutes to be refreshed on domain controllers, and up to 120 minutes to be refreshed on client computers. To force background processing of Group Policy settings, use the Secedit.exe tool. To do this:

1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type cmd, and then click OK.
3. Type secedit /refreshpolicy user_policy, and then press ENTER.
4. Type secedit /refreshpolicy machine_policy, and then press ENTER.
5. Type exit, and then press ENTER to quit the command prompt.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home