19 tháng 8, 2008

cài đặt LAMP trên Ubuntu

  • Cài đặt Apache

sudo apt-get install apache2

or

apt-get install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert

kiểm tra: http://localhost/

  • Cài đặt PHP

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

or

apt-get install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-ruby php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-json php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

edit files:

/etc/apache2/mods-available/dir.conf

/etc/mime.types

/etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

sudo /etc/init.d/apache2 restart (Khởi động lại webserver)

sudo gedit /var/www/testphp.php (Kiểm tra PHP xem có hoạt động không)

thêm code: vào file testphp.php

kiểm tra: http://localhost/testphp.php

  • Cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server

gksudo gedit /etc/mysql/my.cnf

bind-address = 127.0.0.1 (thay bằng địa chỉ server của bạn vd: 222.255.237.118)

$ sudo /etc/init.d/mysql restart (Restart Mysql)

Login vào MYSQL và điều khiển

mysql -u root

mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('yourpassword');

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin

làm cho PHP có thể làm việc cùng với MySQL

gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

;extension=mysql.so bỏ dấu để sử dụng thư viện mysql. tự nghiên cứu cái khác nhe'.

sudo /etc/init.d/apache2 restart (Restart server apache)

Thay đổi trang chủ và bổ sung nội dung - Changing your homepage and adding content

Your website information is stored in /var/www - that is where you need to place the files for your website. Out of the box, you won’t have write permission to this folder, so first of all we need to change that by changing the ownership of the folder to your user.

At a terminal, do the following (replacing yourusername with your login name):
Code:
$ sudo chown -R yourusername /var/www

Now, you can open up a file manager (from Places > Home Folder) and then navigate to /var/www. Simply place your HTML or PHP files in this folder and they will work as your website.


Bản tiếng Anh về cài đặt LAMP trên Ubuntu: Installing and configuring LAMP on Ubuntu - Part 1 & 2

http://fosswire.com/2007/05/29/inst...ng-lamp-on-ubuntu-part-1/

http://fosswire.com/2007/06/01/inst...ng-lamp-on-ubuntu-part-2/

  • Installing PHPMyAdmin

$ sudo apt-get install phpmyadmin

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home