13 tháng 8, 2009

Software RAID Ubuntu

Step 1: Prepare the Disks:
http://forum.niit.vn/showthread.php?t=9201
http://vozforums.com/showthread.php?t=149812
http://ultimateedition.info/
root@iscsi:/# fdisk -l
Disk /dev/sda: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x000185b0
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 617 4956021 83 Linux
/dev/sda2 618 652 281137+ 5 Extended
/dev/sda5 618 652 281106 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x90f9feaa
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 1044 8385898+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x4430ddbd
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 1 131 1052226 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc2 132 2610 19912567+ 7 HPFS/NTFS

Disk /dev/sdd: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdd doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sde: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sde doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdf: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdf doesn't contain a valid partition table
root@iscsi:/#
Step 2: Creating the md Device using mdadm (Mirrored Device Admin)
Cài bộ quản lý mdadm
Trích:
sudo apt-get install mdadm
tạo device (ở đây mình dùng hẳn 1 hard disk; nếu các bạn dùng 1 partition thì thêm số vào sau tương ứng, sda1, sdb1, ...)
Trích:
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf
Tạo file Config:
Trích:
sudo echo "DEVICE partitions" > /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
Tạo file system
Trích:
sudo mke2fs -j /dev/md0
Add vào fstab để tự mount khi boot (nhớ tạo thư mục /var/media trước khi mount nhé).
Trích:
/dev/md0 /var/media auto defaults 0 3
Kiểm tra:
Trích:
root@iscsi:/# sudo watch cat /proc/mdstat
Every 2.0s: cat /proc/mdstat Mon Mar 3 00:47:49 2008

Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sde[2] sdd[1] sdf[0]
2097024 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices:

Để tăng dung lượng RAID băng cách thêm đĩa:
Trích:
mdadm --add /dev/md0 /dev/sdg
mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=4
resize:
Trích:
fsck.ext2 /dev/md0
resize2fs /dev/md0

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home