16 tháng 2, 2012

Compiling and install Darwin Streaming Server on Ubuntu 10.x

Quick tutorial for installing DSS on Ubuntu 8.04.1 64bit (x86_64).

Most of these details can be found here: http://dss.macosforge.org/trac/ticket/6

Hopefully they will integrate these patches in to the next release, but until then here are the build instructions for Ubuntu:

Download DSS 6.0.3: http://static.macosforge.org/dss/downloads/DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.tar

Download this patch: http://dss.macosforge.org/trac/raw-attachment/ticket/6/dss-6.0.3.patch (Thank you Sverker Abrahamsson!)

And this patch: http://dss.macosforge.org/trac/raw-attachment/ticket/6/dss-hh-20080728-1.patch

Finally get the modified Install script: http://dss.macosforge.org/trac/raw-attachment/ticket/6/Install

The basic process is:

1. Get the build dependencies from the repositories.
2. Set up the qtss user (this is because the Install script does it in a way that is incompatible with Ubuntu)
3. Extract the source code.
4. Apply both patches.
5. Replace the Install script and chmod +x it.
6. Compile.
7. Install.

Notably for ssl admin you need the openssl and libnet-ssleay-perl packages, unfortunately even with these packages I was unable to get ssl admin to work.

I created the modified Install script; you can do a diff with the original if you want to see what I changed. Mostly just the paths were broken, but I am guessing that some other modules and such will probably not work.

You can create script file like below or input command step by step:
#!/bin/bash
# install build-essential, wget and patch
sudo apt-get install build-essential wget patch
sudo addgroup --system qtss
sudo adduser --system --no-create-home --ingroup qtss qtss

#download DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.tar from macosforge
wget http://static.macosforge.org/dss/downloads/DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.tar

#extract tar file
tar -xvf DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.tar

#rename
sudo mv DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.orig

#download patch file
wget http://dss.macosforge.org/trac/raw-attachment/ticket/6/dss-6.0.3.patch

#run patch file
sudo patch -p0 < dss-6.0.3.patch
sudo mv DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source.orig DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source
wget http://dss.macosforge.org/trac/raw-attachment/ticket/6/dss-hh-20080728-1.patch
sudo patch -p0 < dss-hh-20080728-1.patch

#need to answer n then y
cd DarwinStreamingSrvr6.0.3-Source
sudo mv Install Install.orig
wget http://dss.macosforge.org/trac/raw-attachment/ticket/6/Install
chmod +x Install

# compile
sudo ./Buildit

# and install
Sudo ./Install


wget http://dss.macosforge.org/trac/raw-attachment/ticket/6/darwin-streaming-server
chmod +x darwin-streaming-server
sudo cp darwin-streaming-server /etc/init.d/darwin-streaming-server
sudo update-rc.d darwin-streaming-server defaults


after installing you can use this command to check it
ps -Af | grep -i stream
and
netstat -taunp | grep Darwin
check port and kill program:
killall "program name"
kill "ps name"
fuser -k -n tcp "number port"

/usr/local/sbin/Darwin Streaming Server ---- Server Software
/usr/local/sbin/streamingadminserver.pl ---- Web Frontend
/etc/streaming ---- Configuration Dir
/etc/streaming/streamingserver.xml ---- Configuration File Server
/var/streaming/logs ---- Logs
/usr/local/movies ---- Default directory for video files


if DarwinStreamingServer can not start you can download this below part and install again.
http://ppa.launchpad.net/rzr/ubuntu/pool/main/d/dss/dss_6.0.3-0ubuntu0~rzr8_i386.deb
or
http://ppa.launchpad.net/rzr/ubuntu/pool/main/d/dss/
enjoy it!
run Darwin Streaming Server on windows
http://www.iupui.edu/~nmstream/live/howtoquicktime.html
it's Okie on ubuntu v11.10.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home