5 tháng 5, 2009

cách lấy thông tin từ các site khác

Ví dụ bên dưới dùng Dùng JSP. Bạn có thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào hoặc script nào mà bạn biết.
string lcUrl = "vnexpress.net";
// Khởi tạo đối tượng
HttpWebRequest loHttp = (HttpWebRequest) WebRequest.Create(lcUrl);

// Thiết lập 1 số thuộc tính
loHttp.Timeout = 10000; // 10 giây
loHttp.UserAgent = "DreamingSoft.Info";

HttpWebResponse loWebResponse = (HttpWebResponse) loHttp.GetResponse();
Encoding enc = Encoding.GetEncoding("utf-8"); // Windows default Code Page
StreamReader loResponseStream = new StreamReader(loWebResponse.GetResponseStream(),enc);
string lcHtml = loResponseStream.ReadToEnd();
loWebResponse.Close();
loResponseStream.Close();
kết quả:
lcHtml chứa nội dung bản tin. Bạn có thể dùng biểu thức chính qui(Regular Expression) để lọc lại thông tin mà bạn cần.

hoặc sử dụng JavaScript
xem ở bài này:
http://www.javascriptbank.com/javascript/ajax/ajax-page-fetcher/detail/

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home