21 tháng 8, 2009

Installing Eclipse Ubuntu 9.04

Installation Instructions

Verify that any previous installation has been completely removed. In particular, the following needs to be verified:

There is no eclipse folder under /opt. If there is, it must be deleted. Sudo access will be required to delete the folder.
There is no eclipse folder under /usr/local/share. If there is, it must be deleted. Sudo access will be required to delete the folder.
There is no entry for eclipse in either /usr/bin or /usr/local/bin. If there is, then the entry must be deleted.
There is no entry for eclipse.desktop in /usr/share/applications. If there is, then the entry must be deleted.
There is no configuration files for eclipse in the users' home folders. These are hidden directories. If there are any, these must be deleted.

Verify that there is a group called 'eclipse' and that users are authorized in that group:

Select System > Administration > Users and Groups.
Select Unlock and provide your password.
Select Manage Groups
Scroll the list to determine if there is a group called 'eclipse'. If there is not, then add the group.
Ensure that all users, including root, are members of the eclipse group.

Obtain the appropriate file from http://www.eclipse.org/downloads/packages/. Only one of the packages is required. The file should be saved to the Desktop.
When the download has been completed, open a Terminal and execute the following commands:

cd ~/Desktop (change to where the file was downloaded)
tar xzf eclipse-SDK-3.5-linux-gtk-x86_64.tar.gz (note that the filename may differ, depending on what was downloaded in step 2)
sudo mv eclipse /opt/eclipse (move the files to a folder under the /opt folder)
cd /opt (change to the /opt folder)
sudo chown -R root:eclipse eclipse (change the owner to root and the group to eclipse)
sudo chmod -R 775 eclipse (owner and group can read/write/delete, other users may read the files)
cd /opt/eclipse (change to the eclipse folder)
sudo chmod +x eclipse (eclipse must be executable)

Create a menu item. This is done by right-clicking on the menu on the top panel and adding the item. Note that the command is /opt/eclipse/eclipse. The icon can be found in the /opt/eclipse folder.
Start eclipse.
more:
http://www.xdebug.org/link.php?url=xdebug203
http://www.64bitjungle.com/tech/debugging-php-applications-with-xdebug-and-eclipse-pdt/
http://www.xdebug.org/docs/install#phpize

References:

http://www.xdebug.org/docs/install
http://www.eclipse.org/pdt/documents/XDebugGuide.pdf
http://devzone.zend.com/article/2803-Introducing-xdebug

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home