17 tháng 8, 2009

Linux tips

let's list all the processes on the box not being run by you!

ps aux | grep -v `whoami`

Or, to be a little more clever, why not just list the top ten time-wasters:

ps aux --sort=-%cpu | grep -m 11 -v `whoami`

It is probably best to run this as root, as this will filter out most of the vital background processes. Now that you have the information, you could just kill their processes, but much more dastardly is to run xeyes on their desktop. Repeatedly!

Backup your website easily
rsync -vare ssh jono@192.168.0.2:/home/jono/importantfiles/* /home/jono/backup/
Unmount busy drives
lsof +D /mnt/windows
#umount -l /media/whatever
(It's called lazy unmount. see man page for more.)

Stop replying to pings
sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1
To turn it back on, again use:
sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=0
Slow down ping rates
sysctl -w net.ipv4.icmp_echoreply_rate=10

An arguably better way to do it would be:

# Save the list
aptitude search -F '%100p' '~i!~M' > pkgs.txt

# Install from list
xargs aptitude --schedule-only install < pkgs.txt
aptitude install

http://www.tuxradar.com/content/linux-tips-every-geek-should-know

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home