19 tháng 12, 2007

AJAX Tutorial: Saving Session Across Page Loads Without Cookies, On The Client Side

<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function initialize() {
if (sessionExists() == false) {
saveState("Hello World 1");
// some browsers need a bit of a timeout
window.setTimeout("saveState('Hello World 2')", 300);
window.setTimeout("saveState('Hello World 3')", 600);
}
}

function getIFrameDocument() {
var historyFrame =
document.getElementById("historyFrame");
var doc = historyFrame.contentDocument;
if (doc == undefined) // Internet Explorer
doc = historyFrame.contentWindow.document;

return doc;
}

function sessionExists() {
var doc = getIFrameDocument();
try {
if (doc.body.innerHTML == "")
return false;
else
return true;
}
catch (exp) {
// sometimes an exception is thrown if a
// value is already in the iframe
return true;
}
}

function saveState(message) {
// get our template that we will
// write into the history iframe
var templateDiv =
document.getElementById("iframeTemplate");
var currentElement = templateDiv.firstChild;

// loop until we get a COMMENT_NODE
while (currentElement &&
currentElement.nodeType != 8) {
currentElement = currentElement.nextSibling;
}
var template = currentElement.nodeValue;

// replace the templated value in the
// constants with our new value
var newContent =
template.replace(/\%message\%/, message);

// now write out the new contents
var doc = getIFrameDocument();
doc.open();
doc.write(newContent);
doc.close();
}
</script>
</head>

<body onload="initialize()">
<div id="iframeTemplate">
<!--
<html>
<body>
<p>%message%</p>
</body>
</html>
-->
</div>

<iframe id="historyFrame"></iframe>
</body>

<html>

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home