20 tháng 12, 2007

modify mod_latestnew & mod_mostread to show the image

<?php
// no direct access
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Restricted access' );

global $mosConfig_offset, $mosConfig_live_site, $mainframe;

$type = intval( $params->get( 'type', 1 ) );
$count = intval( $params->get( 'count', 5 ) );
$catid = trim( $params->get( 'catid' ) );
$secid = trim( $params->get( 'secid' ) );
$show_front = $params->get( 'show_front', 1 );
$now = date( 'Y-m-d H:i:s', time() );
$access = !$mainframe->getCfg( 'shownoauth' );

$nullDate = $database->getNullDate();
// select between Content Items, Static Content or both
switch ( $type ) {
case 2:
//Static Content only
$query = "SELECT distinct a.id, a.title, a.images"
. "\n FROM #__content AS a"
. "\n WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid = 0 )"
. "\n AND ( a.publish_up = '$nullDate' OR a.publish_up <= '$now' )"
. "\n AND ( a.publish_down = '$nullDate' OR a.publish_down >= '$now' )"
. ( $access ? "\n AND a.access <= $my->gid" : '' )
. "\n ORDER BY a.created DESC"
. "\n LIMIT $count"
;
$database->setQuery( $query );
$rows = $database->loadObjectList();
break;

case 3:
//Both
$query = "SELECT distinct a.id, a.title, a.sectionid, a.catid, a.images, cc.access AS cat_access, s.access AS sec_access, cc.published AS cat_state, s.published AS sec_state"
. "\n FROM #__content AS a"
. "\n LEFT JOIN #__content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id"
. "\n LEFT JOIN #__categories AS cc ON cc.id = a.catid"
. "\n LEFT JOIN #__sections AS s ON s.id = a.sectionid"
. "\n WHERE a.state = 1"
. "\n AND ( a.publish_up = '$nullDate' OR a.publish_up <= '$now' )"
. "\n AND ( a.publish_down = '$nullDate' OR a.publish_down >= '$now' )"
. "\n AND a.sectionid != 11 AND a.sectionid != 12 AND a.sectionid !=26"
. ( $access ? "\n AND a.access <= $my->gid" : '' )
. ( $catid ? "\n AND ( a.catid IN ( $catid ) )" : '' )
. ( $secid ? "\n AND ( a.sectionid IN ( $secid ) )" : '' )
. ( $show_front == '0' ? "\n AND f.content_id IS NULL" : '' )
. "\n ORDER BY a.created DESC"
. "\n LIMIT $count"
;
$database->setQuery( $query );
$temp = $database->loadObjectList();

$rows = array();
if (count($temp)) {
foreach ($temp as $row ) {
if (($row->cat_state == 1 || $row->cat_state == '') && ($row->sec_state == 1 || $row->sec_state == '') && ($row->cat_access <= $my->gid || $row->cat_access == '' || !$access) && ($row->sec_access <= $my->gid || $row->sec_access == '' || !$access)) {
$rows[] = $row;
}
}
}
unset($temp);
break;

case 1:
default:
//Content Items only
$query = "SELECT distinct a.id, a.title, a.sectionid, a.catid, a.images"
. "\n FROM #__content AS a"
. "\n LEFT JOIN #__content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id"
. "\n INNER JOIN #__categories AS cc ON cc.id = a.catid"
. "\n INNER JOIN #__sections AS s ON s.id = a.sectionid"
. "\n WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 )"
. "\n AND ( a.publish_up = '$nullDate' OR a.publish_up <= '$now' )"
. "\n AND ( a.publish_down = '$nullDate' OR a.publish_down >= '$now' )"
. ( $access ? "\n AND a.access <= $my->gid AND cc.access <= $my->gid AND s.access <= $my->gid" : '' )
. ( $catid ? "\n AND ( a.catid IN ( $catid ) )" : '' )
. ( $secid ? "\n AND ( a.sectionid IN ( $secid ) )" : '' )
. ( $show_front == '0' ? "\n AND f.content_id IS NULL" : '' )
. "\n AND s.published = 1"
. "\n AND cc.published = 1"
. "\n ORDER BY a.created DESC"
. "\n LIMIT $count"
;
$database->setQuery( $query );
$rows = $database->loadObjectList();
break;
}

// needed to reduce queries used by getItemid for Content Items
if ( ( $type == 1 ) || ( $type == 3 ) ) {
$bs = $mainframe->getBlogSectionCount();
$bc = $mainframe->getBlogCategoryCount();
$gbs = $mainframe->getGlobalBlogSectionCount();
}

// Output
?>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
...

$link = sefRelToAbs( 'index.php?option=com_content&task=view&id='. $row->id . $Itemid );
// ở đây cần xử lý Thumbnails cho image nhé.
if ($row->images!='') {
$images=explode('|',$row->images); //lấy ảnh đầu tiên của bài viết
} else $images[0]='default/default2.jpg';//nếu ko có ảnh thì thay bằng ảnh mặc định
?>
<tr>
<td>
<a href="<?php echo $link; ?>">
<img src="<?php echo $mosConfig_live_site.'/images/stories/'.$images[0];?>" border="0" width="50" height="50">
</a>
</td>
<td style="padding-left:5px; padding-bottom:5px; text-align:justify;">
<a href="<?php echo $link; ?>" class="latestnews<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
<?php echo $row->title; ?>
</a>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
Xử lý tương tự cho module kia

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home