17 tháng 12, 2007

Using xajax 0.5 beta 2, you can now use the following (callback objects)

Using xajax 0.5 beta 2, you can now use the following (callback objects) to accomplish this:

loadingPage = xajax.callback.create(300, 10000);
loadingSomeSelectOptions = xajax.callback.create(300, 10000);
loadingOtherSelectOptions = xajax.callback.create(100, 10000);

Then, provide the operations to perform:

loadingPage.onResponseDelay = function() { ... show loading message ... }
loadingPage.onComplete = function() { ... hide loading message ... }

loadingSomeSelectOptions.onRequest = function() { ... show loading message over select box ... }
loadingSomeSelectOptions.onComplete = function() { ... hide loading message ... }

loadingOtherSelectOptions.onResponseDelay = function() { ... show loading msg over other select box ... }
loadingOtherSelectOptions.onComplete = function() { ... hide loading message ... }

Then:

xajax.call('loadPage', { callback: loadingPage });
xajax.call('loadSomeSelectOptions', { callback: loadingSomeSelectOptions });
etc...

As an alternative, you could even:

showLoading = function(oRequest) {
if ('loadPage' == oRequest.functionName) { ... show page loading message ... }
else if ('loadSomeSelectOptions' == oRequest.functionName) { ... show loading message over select ... }
}

hideLoading = function(oRequest) {
if ('loadPage' == oRequest.functionName) { ... hide page loading message ... }
else if ('loadSomeSelectOptions' == oRequest.functionName) { ... hide loading message ... }
}

handleLoadingMessage = xajax.callback.create(400, 10000);
handleLoadingMessage.onResponseDelay = showLoading;
handleLoadingMessage.onComplete = hideLoading;

xajax.call('loadPage', { callback: handleLoadingMessage });
// add description
myCallBackObject = xajax.callbacks.create( *1, *2 )
*1 = response delay time
*2 = expiration timeout
both are optional
Hope that helps.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home