17 tháng 12, 2007

show the message & hide the message

Often, we want to notify the end user that an operation is in process; to let them know they may need to wait a bit for the operation to finish.
First, let's define the message, what to do to show the message and what to do to hide the message:

and later (in the HTML of the page):
Loading, please wait a moment...

----------
With xajax 0.2.4 (the current release), you can accomplish this with the following javascript code:

----------
With xajax 0.5 (the current beta release), you can accomplish this with the following javascript code:
on a global level:

on a per call basis:

Indeed, same question. Would it be loaded by onLoad?

We need a bit more information on this one.

I have a very simple .js called under my body tag, which uses a YUI Panel to display an Ajax loader icon (created with www.ajaxload.info), but I'd like to increase the delay time to about 500 milli or even one full second. Some of the database calls are slow and my users click several times sometimes, which make matters worse.

Here is the code below. Feel free to reuse.

YAHOO.namespace('example.container');

YAHOO.example.container.loader = new YAHOO.widget.Panel("loader", { width:"230px",height:"80px",fixedcenter:true,close:false,draggable:true,modal:true,visible:false} );
YAHOO.example.container.loader.setHeader('Processing, please wait...');
YAHOO.example.container.loader.setBody("
Loading...
");
YAHOO.example.container.loader.render(document.body);
showLoading = function() {YAHOO.example.container.loader.show();};
hideLoading = function() {YAHOO.example.container.loader.hide();}
xajax.callback.global.onResponseDelay = showLoading;
xajax.callback.global.onComplete = hideLoading;

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home