17 tháng 6, 2008

Three things in order to run video flv:

1. Create blank new flash file. Open library, add "New video" object to library, then add it to stage with the instance name "my_video".
2. Create new layer with a multy-line input text field w/ a border that lies above the "blank video object". The instance name of the txt object must be: "status_txt"
3. Add script written below to the first frame of the flash movie. Save flash movie with the name you want + put following FLV file (videoFile.flv) in the same directory where you're going to execute SWF for streaming.
****************************Code************************************
status_txt.text += "initialize streaming engine" + newline;
// Create a NetConnection object
var netConn:NetConnection = new NetConnection();
status_txt.text += "creating net connection object..." + newline;
// Create a local streaming connection
netConn.connect(null);
var netStreamStatus = "";
var videoStatus = "loading";
// Create a NetStream object and define an onStatus() function
var netStream:NetStream = new NetStream(netConn);
//status_txt.text += "creating net stream object..." + newline;
netStream.onStatus = function(infoObject) {
//var lvl = infoObject.level;
//var code = infoObject.code;
//if (infoObject.code == "NetStream.Buffer.Full") {
//status_txt.text += newline + "Status (NetStream)" + newline;
//} else {
//status_txt.text += "Status (NetStream)" + newline;
//}
//status_txt.text += "Level: " + lvl + newline;
//status_txt.text += "Code: " + code + newline;
netStreamStatus = infoObject.code;
};
// Attach the NetStream video feed to the Video object
my_video.attachVideo(netStream);
//status_txt.text += "attach net streaming video" + newline;
// Set the buffer time
netStream.setBufferTime(10);
//status_txt.text += "set buffer time" + newline;
// Begin playing the FLV file
netStream.play("videoFile.flv");

//status_txt.text += "start streaming play" + newline;
this.onEnterFrame = function() {
if (netStreamStatus == "NetStream.Play.Start") {
var pos = status_txt.text.indexOf("buffering: ");
if(pos>-1) {
status_txt.replaceText(pos, status_txt.length, "buffering: " + netStream.bytesLoaded + " bytes loaded");
videoStatus = "buffering";
} else {
status_txt.text += "buffering: " + netStream.bytesLoaded + " bytes loaded "+ newline;
videoStatus = "buffering";
}
} else if (netStreamStatus == "NetStream.Buffer.Full") {
if(videoStatus == "buffering") {
status_txt.text += newline + "buffer loaded..." + newline + "playing movie" + newline;
videoStatus = "playing";
//status_txt.text += "video stat: " + videoStatus + newline;
}
} else if (netStreamStatus == "NetStream.Play.Stop") {
if(videoStatus == "playing") {
status_txt.text += "movie stopped" + newline;
videoStatus = "stopped";
//status_txt.text += "video stat: " + videoStatus + newline;
}
} else if (netStreamStatus == "NetStream.Buffer.Empty") {
if(videoStatus == "stopped") {
status_txt.text += "buffer empty..." + newline;
videoStatus = "empty";
//status_txt.text += "video stat: " + videoStatus + newline;
}
}
}

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home