17 tháng 6, 2008

Using the onStatus event handler to detect the end of the FLV playback and then loop

onStatus is a method of the NetStream class. To check for the end of FLV playback, we can override it. You can view the implementation of this method by examining the onStatus function on frame 1 of the main timeline of the sample movie.

myStream.onStatus = function(info){
trace("info="+info.code);
if (info.code == "NetStream.Play.Stop"){
// Set flag, we will need to wait for
// "NetStream.Buffer.Empty" before
// actually restarting the movie.
stopped=true;
}
if (info.code == "NetStream.Buffer.Empty"){
// At this point, the movie has stopped, and
// the buffer is empty.
// We're ready to restart the movie.
if (stopped){
myStream.seek(0)
myStream.play(videoUrl);
stopped=false;
}}}
Here we need to check if the event being sent is NetStream.Play.Stop. When you receive NetStream.Play.Stop, it means that the movie has stopped playing. Note however, because Flv playback has a tendency to freeze when you start a movie without waiting for the playback buffer to be empty, we should wait for the NetStream.Buffer.Empty event as well. When both conditions are met, then we’re ready to replay the movie.
Second Example:
private function onStatus(object) {
if (object.code == "NetStream.Play.Start") {
// this is invoked when the stream starts playing
trace("play");
} else if(object.code == "NetStream.Buffer.Full") {
// this is invoked when the stream is buffered
trace("full");
} else if(object.code == "NetStream.Play.Stop") {
// rewind and pause on when movie is finished
trace("done");
_ns.seek(0);
_ns.pause();
_timeline.playBut._visible = true;
_timeline.pauseBut._visible = false;
if( _mediaType == "audio" ){
_timeline.eq_mc.gotoAndStop(1);
}}};

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home