17 tháng 6, 2008

Using NetStream.onStatus

Usage
my_ns.onStatus = function(infoObject:Object) : Void{
// Your code here
}
Parameters
infoObject A parameter defined according to the status or error message. For more information about this parameter, see "Description," below.
Returns
Nothing.
Description
Event handler; invoked every time a status change or error is posted for the NetStream object. If you want to respond to this event handler, you must create a function to process the information object.
The information object has a code property containing a string that describes the result of the onStatus handler, and a level property containing a string that is either status or error.
In addition to this onStatus handler, Flash also provides a "super" function called System.onStatus. If onStatus is invoked for a particular object and there is no function assigned to respond to it, Flash processes a function assigned to System.onStatus if it exists.
The following events notify you when certain NetStream activities occur.
- NetStream.Buffer.Empty: Data is not being received quickly enough to fill the buffer. Data flow will be interrupted until the buffer refills, at which time a NetStream.Buffer.Full message will be sent and the stream will begin playing again.
**************************************************************
- NetStream.Buffer.Full: The buffer is full and the stream will begin playing.
- NetStream.Play.Start: Playback has started.
- NetStream.Play.Stop: Playback has stopped.
- NetStream.Play.StreamNotFound: The FLV passed to the play() method can't be found.
**************************************************************
Example
The following example displays data about the stream in the Output panel:
var connection_nc:NetConnection = new NetConnection();
connection_nc.connect(null);
var stream_ns:NetStream = new NetStream(connection_nc);
my_video.attachVideo(stream_ns);
//Create a movieclip to store the audio of our netstream
this.createEmptyMovieClip("snd", this.getNextHighestDepth());
//Attach the netstream audio to the newly created symbol
snd.attachAudio(ns);
//we can now alter the volume of the netstream by setting the sound level of "audio"
var audio:Sound = new Sound(snd);
audio.setVolume(0); // muted sound
stream_ns.play("video1.flv");
stream_ns.onStatus = function(infoObject:Object) {
trace("NetStream.onStatus called: ("+getTimer()+" ms)");
for (var prop in infoObject) {
trace("\t"+prop+":\t"+infoObject[prop]);
}
trace("");
};
See also

Camera.onStatus, LocalConnection.onStatus, Microphone.onStatus, System.onStatus, SharedObject.onStatus

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home